Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 35: Tính chất kết hợp của phép cộng

Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 35: Tính chất kết hợp của phép cộng

CHÚ Ý:

Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c như sau:

So sánh giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

 

pptx 14 trang Khắc Nam 24/06/2023 210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 35: Tính chất kết hợp của phép cộng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TOÁN 4 
Tiết 35: Môn toán lớp 4 
Tính chất kết hợp của phép cộng 
TOÁN 
BÀI TẬP : Tính giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong bảng sau: 
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 
 = 128 
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15 
a 
b 
c 
(a + b) + c 
a + (b + c) 
5 
4 
6 
35 
15 
20 
28 
49 
51 
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 
 = 70 
28 + (49 + 51) = 28 + 100 
 = 128 
5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15 
35 + (15 + 20) = 35 + 35 
 = 70 
TOÁN: 
So sánh giá trị của hai biểu thức ( a + b ) + c và a + ( b + c ) trong bảng sau: 
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 
 = 128 
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15 
a 
b 
c 
(a + b) + c 
a + (b + c) 
5 
4 
6 
35 
15 
20 
28 
49 
51 
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 
 = 70 
28 + (49 + 51) = 28 + 100 
 = 128 
5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15 
35 + (15 + 20) = 35 + 35 
 = 70 
( a + b ) + c 
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. 
= 
a + ( b + c ) 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
Ta có những cách nào đ ể tính đư ợc giá trị của biểu thức dạng a + b + c ? 
Thứ t ư , ngày 15 tháng 10 n ă m 2008 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
CHÚ Ý: 
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh ư sau: 
a + b + c 
TOÁN 
= (a + b) + c 
= a + (b + c) 
Thứ t ư , ngày 15 tháng 10 n ă m 2008 
TOÁN: 
So sánh giá trị của hai biểu thức ( a + b ) + c và a + ( b + c ) trong bảng sau: 
(28 + 49) + 51 = 77 + 51 
 = 128 
(5 + 4) + 6 = 9 + 6 = 15 
a 
b 
c 
(a + b) + c 
a + (b + c) 
5 
4 
6 
35 
15 
20 
28 
49 
51 
(35 + 15) + 20 = 50 + 20 
 = 70 
28 + (49 + 51) = 28 + 100 
 = 128 
5 + (4 + 6) = 5 + 10 = 15 
35 + (15 + 20) = 35 + 35 
 = 70 
( a + b ) + c 
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. 
= 
a + ( b + c ) 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
THỰC HÀNH 
TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
BÀI 1 
Tính bằng cách thuận tiện nhất 
4367 + 199 + 501 
= 4367 + (199 + 501) 
 = 4367 + 700 
 = 5067 
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh ư sau: 
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) 
TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
BÀI 1 
Tính bằng cách thuận tiện nhất 
a. 4400 + 2148 + 252 
b. 921 + 898 + 2079 
= 4400 + (2148 + 252 ) 
= 4400 + 2400 
= 6800 
= (921 + 2079) + 898 
= 3000 + 898 
= 3898 
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh ư sau: 
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) 
TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
BÀI 2: 
Một quỹ tiết kiệm ngày đ ầu nhận đư ợc 75 500 000 đ ồng, ngày thứ hai nhận đư ợc 86 950 000 đ ồng, ngày thứ ba nhận đư ợc 14 500 000 đ ồng. Hỏi cả ba ngày quỹ tiết kiệm đ ó nhận đư ợc bao nhiêu tiền ? 
TÓM TẮT: 
Ngày đ ầu: 75 500 000 đ ồng 
Ngày thứ hai: 86 950 000 đ ồng 
Ngày thứ ba: 14 500 000 đ ồng 
Cả ba ngày: ... . đ ồng ? 
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh ư sau: 
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) 
Cách 1: Ngày đ ầu và ngày thứ hai quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
75 500 000 + 86 950 000 = 162 450 000 ( đ ồng) 
 Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
162 450 000 + 14 500 000 = 176 950 000 ( đ ồng) 
Đáp số: 176 950 000 đ ồng 
Cách 2: Ngày đ ầu và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
75 500 000 + 14 500 000 = 90 000 000 ( đ ồng) 
 Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
90 000 000 + 86 950 000 = 176 950 000 ( đ ồng) 
Đáp số: 176 950 000 đ ồng 
Cách 3: Ngày thứ hai và ngày thứ ba quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
86 950 000 + 14 500 000 = 101 450 000 ( đ ồng) 
 Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
101 450 000 + 75 500 000 = 176 950 000 ( đ ồng) 
Đáp số: 176 950 000 đ ồng 
Cách 4: Cả ba ngày quỹ tiết kiệm nhận đư ợc số tiền là: 
75 500 000 + 86 950 000 + 14 500 000 = 176 950 000 ( đ ồng) 
Đáp số: 176 950 000 đ ồng 
TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
BÀI 3: 
Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm: 
a, a + 0 = . . . . + a = . . . . . 
b, 5 + a = . . . . + 5 
c, (a + 28) + 2 = a + (28 + . . . . ) = a + . . . . . . 
0 
a 
a 
2 
30 
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh ư sau: 
a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) 
TOÁN 
TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG 
Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. 
(a + b) + c = a + (b + c) 
Chú ý: 
Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a + b + c nh ư sau: a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_35_tinh_chat_ket_hop_cua_phep_cong.pptx