Bài giảng dự giờ Toán Lớp 4 - Bài 24: Biểu đồ

Bài giảng dự giờ Toán Lớp 4 - Bài 24: Biểu đồ

Biểu đồ gồm hai cột:

- Cột bên trái: ghi tên các gia đình.

- Cột bên phải : Cho biết số con, số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.

Nhìn vào biểu đồ hãy cho biết:

-Năm gia đình được nêu trên biểu đồ là những gia đình nào ?

- Mỗi gia đình có mấy con và là con trai hay con gái?

- Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là gia đình : cô Mai, cô Lan, cô Hồng, cô Đào, cô Cúc.

Biểu đồ cho biết:

+Gia đình cô Mai có: 2 con, đều là gái

+Gia đình cô Lan có: 1 con, là con trai.

+Gia đình cô Hồng có: 2 con, một trai

và một gái.

+Gia đình cô Đào có: 1con, là con gái

+Gia đình cô Cúc có: 2 con, đều là trai

Bài tập 2

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ?

 A. 3 tấn

 B. 4 tấn

 C. 5 tấn

 Bài làm

 Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch được trong năm 2002 là:

 10 X 5 = 50 tạ

 50 tạ = 5tấn

ppt 18 trang ngocanh321 8260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng dự giờ Toán Lớp 4 - Bài 24: Biểu đồ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài: Biểu đồnhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o Biểu đồ các con của năm gia đìnhBiÓu ®å cã mÊy cét, mçi cét nªu ®iÒu g×? Thảo luận nhóm 4: Biểu đồ gồm hai cột: - Cột bªn tr¸i: ghi tên các gia đình.- Cột bªn ph¶i : Cho biết số con, số con trai, số con gái trong mỗi gia đình đó.Nh×n vµo biÓu ®å h·y cho biÕt:-N¨m gia ®×nh ®­îc nªu trªn biÓu ®å lµ nh÷ng gia ®×nh nµo ?- Mçi gia ®×nh cã mÊy con vµ lµ con trai hay con g¸i?- N¨m gia ®×nh ®­îc nªu tªn trªn biÓu ®å lµ gia ®×nh : c« Mai, c« Lan, c« Hång, c« §µo, c« Cóc.+Gia đình cô Mai có: 2 con, đều là gáiBiểu đồ cho biết: +Gia đình cô Lan có: 1 con, là con trai.+Gia đình cô Hồng có: 2 con, một traivà một gái.+Gia đình cô Đào có: 1con, là con gái+Gia đình cô Cúc có: 2 con, đều là trai Bài tập 1a) 4A 4B 4CBơiNhảy dâyCờ vuaĐá cầud) Cờ vua có ít lớp tham gia nhấtc) Môn bơi có 2 lớp tham gia: 4A, 4C}e) 4B và 4C tham gia 3 môn.Cùng đá cầu4A4B4Cb) 4 môn:Bài tập 2Làm việc theo nhóm 2 a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc ? A. 3 tấn B. 4 tấn C. 5 tấnBài tập 2 Bài làm Số thóc gia đình bác Hà thu hoạch được trong năm 2002 là: 10 X 5 = 50 tạ 50 tạ = 5tấnBài tập 2 Bài làm Số thóc năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là: 50 – (10 X 4 ) =10 (tạ)b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc? a. 1 tạ b. 5 tạ c. 10 tạBài tập 2c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?A. 11 tấn B. 12 tấn C. 13 tấn Bài làm Số thóc cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được là: 40 + 50 + (10X3) = 120(tạ) 120 tạ =12 tấnPhiếu bài tậpDùa vµo biÓu ®å ë bµi tËp 2 :H·y chän ®Êp ¸n ®óng !Năm 2002 gia đình bác Hàthu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? A) 3 tÊnB) 4 tÊnC) 5 tÊnc) Năm 2001 gia đình bác Hà thu hoạch ít hơn năm 2002 bao nhiêu tạ thóc ?A) 1 t¹B) 10 t¹C) 20 t¹c)Bài tập 2c)Trung b×nh mçi n¨m gia ®×nh b¸c Hµ thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu tÊn thãc?A) 3 tÊnB) 4 tÊnC)5 tÊnb)xin ch©n thµnh c¶m ¬n !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_du_gio_toan_lop_4_bai_24_bieu_do.ppt