23 đề Kiểm tra môn Toán Lớp 4

23 đề Kiểm tra môn Toán Lớp 4

Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 = . dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg = .kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

Câu 5: Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng và .

b.Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng

 D C

 Câu 6: Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là

 A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: Đặt tính rồi tính :

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

 2 x 39 x5

Câu 9: Tính giá trị biểu thức ( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.

 a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

 

doc 21 trang cuckoo782 12932
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "23 đề Kiểm tra môn Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN (Lớp: 4)
ĐỀ 1 
Câu 1: Giá trị của chữ số 8 trong số 83 574 là:
A. 80
B. 800
C. 8000
D. 80000
Câu 2: Tính trung bình cộng của các số 96; 99, 102; 105; 108 là:
A. 12
B. 102
C. 112
D. 510
Câu 3: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 6m29dm2 = . dm2 là:
A. 609
B. 690
C. 6009
D. 69
Câu 4: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 2 tấn 75kg = ..kg là:
A. 275
B. 27500
C. 200075
D. 2075
Câu 5: Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B 
a.Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng và .......
b.Đoạn thẳng BC song song với đoạn thẳng 
 D C 
 Câu 6: Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đơn vị” được viết là
 A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507 
Câu 7: Đặt tính rồi tính : 
a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382
Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
	2 x 39 x5 
Câu 9: Tính giá trị biểu thức	( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249 
Câu 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng chiều dài và chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn chiều rộng là 56m.
 a, Tính chu vi mảnh đất đó? 
b, Tính diện tích mảnh đất đó? 	
ĐỀ 2
Phần I. Trắc nghiệm Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm năm trăm triệu bảy trăm hai mươi nghìn, ba đơn vị viết là:
A. 500702003	B. 550207303	C. 500720003	D. 570720003
Câu 2: Số lớn nhất trong các số sau : 987543 ; 987889 ; 899987 ; 987658 là :
A. 987543	B. 987889	C. 987658	D. 899987
Câu 3: Chữ số 2 trong số 520 071 có giá trị là:
A. 2	B. 20	C. 20071	D. 20 000
Câu 4: 1/5 thế kỉ = ....năm 
A. 20 năm B. 100năm C. 500 năm D. 10 năm 
Câu 5: Cho 4 tấn 70kg = .................... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4070	B. 40070	C. 4700	D. 40070
Câu 6: Số điền vào chỗ chấm để 6800dm2 = .... m2 là:
A. 680000	B. 68000	C. 680	D. 68 
Câu 7: Trong các số sau số nào chia hết cho 3 ?
A. 3070	B. 3050	C. 4080	D. 2093
Câu 8: Góc nào sau đây là góc nhọn?
 O M N P 
	A. Góc O 	 	B. Góc M	C. Góc N D. Góc P
II. TỰ LUẬN :
Baøi 1 : Ñaët tính roài tính: 
a/ 325164 + 68030
b/ 479829 - 214589
c/ 497 ´ 54
d/ 10455 : 85
Bài 2: Điền dấu >; < ; = thích hợp vào chỗ chấm.
 310 cm2 3 dm2 100 cm2 1970 cm2 19dm2 69 cm2
 400 kg 4 tạ 4 phút 10 giây 293 giây
Bài 3: Một sân bóng hình chữ nhật có nửa chu vi 172m, chiều dài hơn chiều rộng 36m. Tính diện tích của sân bóng hình chữ nhật đó.
ĐỀ 3 
I. Phần trắc nghiệm khách quan: Đánh dấu x vào chữ cái trước kết quả đúng.
Câu 1: Giá trị chữ số 7 trong số 487 306 là:
A . 7	 B . 700	 C. 7000	 D. 70000 
Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 76843; 76348; 76834; 76483 là:
A. 76843 B. 76348 C. 76834 D. 76483
Câu 3: Trong các số: 6705; 6750; 5607; 5076. Số vừa chia hết cho 3; 5 và 9 là:
A. 6705 B. 6750 C. 5607 D. 5076
Câu 4: 3 tấn 12 kg = . Kg. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 312 B. 3120 C. 3102 D. 3012
Câu 5: Trung bình cộng của các số : 43 ; 166 ; 151 ; laø:
	A. 360 	 B. 180	 C. 120 	D. 102
II. Phần tự luận: 
Câu 1: Đặt tính rồi tính
a/ 74286 + 23973	b/ 63528 - 4352
c/ 3602 x 27 	d / 9060 : 453
Câu 2: Tìm x, biết: 
 19488 : = 348 : 264 = 1456 
Câu 3: Cả hai thửa ruộng thu hoạch được 3tấn5tạ thóc. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 3 tạ thóc . Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc ?
ĐỀ 4 
A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 5725 đọc là: 
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm
B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm
C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm
D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm
Câu 2. Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào? 
 A. Hàng trăm	B. Hàng nghìn	C. Hàng chục nghìn	D. Hàng triệu
Câu 3. Tìm x : X : 11 = 23 
A. 46	B. 253	C. 235	D. 55
Câu 4. Trung bình cộng của 68 và 32 là: 
	A. 68	B. 32	C. 36	D. 50 
Câu 5. Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 
450	B. 405	C. 504	D. 545
Câu 6. Hình vuông có chu vi 20 dm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm2? 
A. 400 cm2	B. 25 cm2	C. 250 cm2	D. 2500 cm2
Câu 7. Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào? 
	A. Thế kỷ XVII	B. Thế kỷ XVIII	C. Thế kỷ XIX	D. Thế kỷ XX
Câu 8. Viết dấu thích hợp vào ô trống :
A. 234 x ( 1257 – 257 ) = 234 c 1257 c 234 c 257 
B. 135 x 80 + 20 x 135 = 135 c ( 80 c 20 )
Câu 9. Nối cột A với cột B cho phù hợp 
A
210 cm2
15 m2
150 000 cm2
20 000 cm2 
2 dm2 10 cm2
50 dm2
500cm2
2 m2
B
Câu 10. Trong hình vẽ bên có: 
A. 1 góc vuông	
B. 2 góc vuông	
C. 3 góc vuông	
D. 4 góc vuông
Câu 11. Trong các số 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954 , số lớn nhất là số:
A. 1945	B. 1890	C. 1969	D. 1954	
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất 48 x 84 + 16 x 48
Câu 2. Đặt tính rồi tính 
 362 849 + 46 357 	 986 365 – 342 538
 2473 x 231	 5781 : 47
Câu 3. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi 56m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. 
a) Tính chiều dài và chiều rộng. 
b) Tính diện tích khu đất đó. 
ĐỀ 5 :
Trắc nghiệm: Khoanh vào câu trả lời đúng
Caâu 1: Soá boán möôi laêm nghìn ba traêm linh taùm ñöôïc vieát laø:
	A. 45307	B. 45308	C. 45380	D. 45038
Caâu 2: Tìm x bieát: a) x : 3 = 12 321
	A. x = 4107	B. x = 417	C. x = 36963	D. x = 36663
	b) x 5 = 21250
	A. x = 4250	B. x = 425	C. x = 525	D. x = 5250
Caâu 3: Tính chu vi hình sau: A 4cm B
	A. 6cm	C. 10cm
	 2cm
	B. 8cm	D. 12cm D C
Caâu 4: Moät cöûa haøng trong hai ngaøy baùn ñöôïc 620 kg gaïo. Hoûi trong 7 ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? (Bieát raèng soá gaïo moãi ngaøy baùn ñöôïc laø nhö nhau).
	A. 4340 kg	B. 434 kg	C. 217 kg	D. 2170 kg
Caâu 5: Ñieàn daáu ( , =) thích hôïp vaøo oâ troáng:
	a) 75032 £ 75302 +12200	c ) 98763 £ 98675 - 33467
	b) 100000 £ 99999	d) 87652 £ 87652
Caâu 6: Giaù trò cuûa bieåu thöùc: 876 – m vôùi m = 432 laø:
	 A. 444	B. 434	C. 424	D. 414
Caâu 7: Giaù trò cuûa bieåu thöùc 8 a vôùi a=100 laø: 
	A. 8100	B. 800	C. 1008	D. 1800
Caâu 8: Tính chu vi hình vuoâng caïnh a vôùi a = 9 cm
	A. 18 cm 	B. 81 cm	C. 36 cm	D. 63 cm
Caâu 9: Soá 870549 ñoïc laø:
	A. Taùm möôi baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
	B. Taùm traêm baûy möôi nghìn boán traêm naêm möôi chín.
	C. Taùm traêm linh baûy nghìn naêm traêm boán möôi chín.
 D. Taùm traêm baûy möôi nghìn naêm traêm boán möôi chín.
Caâu 10: Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 785432; 784532; 785342; 785324 laø:
	A. 785432	B. 784532	C. 785342	D. 785234
Caâu 11: Caùc soá ôû doøng naøo ñöôïc vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
A. 567899; 567898; 567897; 567896. B. 865742; 865842; 865942; 865043.
C. 978653; 979653; 970653; 980653. D. 754219; 764219; 774219; 775219.
II. TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính
a.12 062 + 20581
b. 16870 - 10152
c. 237 x 24
d. 288 : 24
2. Tìm x a) 75 x = 1800 b) 1855 : = 35 c) X : 204 = 543
3. Moät cöûa haøng ngaøy thöù nhaát baùn 180 taï gaïo, ngaøy thöù hai baùn 270 taï gaïo, ngaøy thöù ba baùn keùm hôn ngaøy thöù hai moät nöûa. Hoûi trung bình moãi ngaøy cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu taï gaïo ? 
4. Moät ñoaøn xe goàm 8 chieác. Trung bình moãi xe chôû 45 ngöôøi. Nhöng doïc ñöôøng coù hai xe bò hoûng maùy. Hoûi baây giôø moãi xe coøn laïi phaûi chôû bao nhieâu ngöôøi ?
ĐỀ 6:
I/ Trắc nghiệm: Khoanh vào câu trả lời đúng
 Caâu 1: Chöõ soá 6 trong soá 986738 thuoäc haøng naøo? lôùp naøo?
	A. Haøng nghìn, lôùp nghìn.	 C. Haøng chuïc nghìn, lôùp nghìn.
	B. Haøng traêm, lôùp nghìn.	 D. Haøng traêm, lôùp ñôn vò.
Caâu 2: Soá goàm 6 traêm nghìn, 6 traêm, 4 chuïc vaø 3 ñôn vò vieát laø:
	A. 664300	B. 606430	C. 600634	D. 600643
Caâu 3: Giaù trò cuûa chöõ soá 5 trong soá sau: 765430.
	A. 50000	B. 500000	C. 5000	D. 500
Caâu 4: Soá coù 6 chöõ soá lôùn nhaát laø:	A. 999999	B. 666666	C. 100000	D. 900000
Caâu 5: Soá baûy traêm trieäu coù bao nhieâu chöõ soá 0:
	A. 7	B. 10	C. 9	D. 8
Caâu 6: Ñoïc soá sau: 325600608
	A. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu möôi nghìn saùu traêm linh taùm.
	B. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm linh taùm.
	C. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu nghìn saùu traêm linh taùm.
	D. Ba traêm hai möôi laêm trieäu saùu traêm nghìn saùu traêm taùm möôi.
Caâu 7: Giaù trò cuûa chöõ soá 8 trong soá sau: 45873246.
	A. 8 000	B. 80 000	C. 800 000	D. 8 000 000
Caâu 8: Noái moãi doøng beân traùi vôùi moãi doøng beân phaûi ñeå ñöôïc keát quaû ñuùng.
	A. Baûy traêm trieäu.	1. 70 000.
	B. Baûy chuïc trieäu.	2. 700 000.
	C. Baûy traêm nghìn.	3. 700 000 000.
	D. Baûy möôi nghìn. 	4. 70 000 000	
Caâu 9: Soá töï nhieân lieàn sau soá: 3004 laø:
	A. 3003.	B. 3033	C. 3005	D. 3014
Caâu 10: Soá töï nhieân lieàn tröùôc soá 10001 laø:
	A. 10011.	B. 10002	C. 10021	D. 10000
Caâu 11: Choïn soá naøo ñeå ñöôïc 3 soá töï nhieân lieân tieáp 99998;........100000.
	A. 99997	B. 9999 	C. 99999	D. 100 001	
Caâu 12: Tìm soá troøn chuïc x, bieát: 58 < x < 70
	A. 69	B. 50	C. 60	D. 59
Caâu 13: 36000kg = ? taán	A. 36 taán 	B. 360 taán 	C. 600 taán	D. 306 taán 
2, TỰ LUẬN
1. Đặt tính rồi tính
a, 209812 – 32076 	b, 20976 + 276515
c, 308 x 29	d, 609210 : 312
2. Tính nhanh: 	 
a)13 x 27+13 x 35+13 x 38 b) (11 x 9 - 100+1) x (1 x 2 x x10)
3. Hai ñoäi coâng nhaân söûa ñöôøng trong 1 ngaøy ñaõ söûa ñöôïc taát caû 1000m ñöôøng. Ñoäi Moät söûa ñöôïc nhieàu hôn ®oäi Hai 146m. Hoûi moãi ñoäi ñaõ söûa ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng ?
ĐỀ 7
Trắc nghiệm: 
Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng 
 a). Trong các số 5 784; 6874 ; 6 784 ; 5748, số lớn nhất là: 
A. 5785	B. 6 874	C. 6 784	D. 5 748
 b). 5 tấn 8 kg = kg ? 
 A. 580 kg	B. 5800 kg	C. 5008 kg	D. 58 kg
 c). Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là: 
A. 605	B. 1207	C. 3642	D. 2401
D
C
B
A
 	 d). Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù: 
 Góc đỉnh A 	 B. Góc đỉnh B 
 C. Góc đỉnh C D. Góc đỉnh D
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a). 1342	 b). 3546	 	 c). 4600 20	
 	 x 40. + 344 ..	 060 23
 43680 3800 00 
Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? 
 A. XIX	 B. XX	C. XVIII	 D. XXI
Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 
Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
Câu 5: Nối số ở cột A với cách đọc thích hợp ở cột B 	
A
B
40 395 000
Năm trăm sáu mươi chín nghìn một trăm hai mươi.
 3 453 079
Bốn mươi triệu ba trăm chín mươi nghìn.
 569 120
Ba triệu bốn năm mươi ba nghìn không trăm bảy mươi chín.
Tự luận: 
1: Đặt tính rồi tính.
 a. 72356 + 9345	 	 b. 3821 x 100 
 c. 2163 x 203 	 d. 2688 : 24 
2: Tính bằng cách thuận tiện nhất .
 a). 2 x 134 x 5 	 b). 43 x 95 + 5 x 43 
3: Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 
ĐỀ 8 
Caâu 1: Moät cöûa haøng ngaøy ñaàu baùn ñöôïc 6400kg gaïo, ngaøy thöù hai baùn ñöôïc ít hôn ngaøy ñaàu 400kg . Hoûi caû hai ngaøy baùn ñöôïc bao nhieâu ki loâ gam gaïo?
	A. 124 kg	B. 256 kg	C. 12400 kg	D. 6000 kg	
Caâu 2: 3 kg 7g = ? g.	
A. 37 g	B. 307 g	C. 370 g	D. 3007 g
Caâu 3: 6dag 5 g = ? g.	
A. 65 g	B. 605 g	C. 56 g	D. 650 g
Caâu 4: 503g = ? hg ? g. 
A. 50hg 3g 	B. 5hg 3g	C. 500hg 3g	D. 5hg 30g 
Caâu 5: Moãi bao gaïo naëng 3 taï. Moät oâ toâ chôû 9 taán gaïo thì chôû ñöôïc bao nhieâu bao nhö vaäy?
	A. 90 bao	B. 900 bao 	C. 30 bao 	D. 270 bao
Caâu 6: phuùt = ? giaây.	
A. 15 giaây	B. 20 giaây	C. 25 giaây	D. 30 giaây
Caâu 7: 2500 naêm = ? theá kyû.	A. 25	B. 500	C. 250	D. 50
Caâu 8: 5 phuùt 40 giaây = ? giaây.	
A. 540	B. 340	C. 3040	D. 405
Caâu 9: Naêm 1459 thuoäc theá kyû thø maáy?
A. XII	B. XIII	C. XIV	D. XV
Caâu 10: Moät ngöôøi ñi xe maùy trong phuùt ñöôïc 324 m. Hoûi trong moät giaây ngöôøi aáy ñi ñöôïc bao nhieâu meùt?	A. 27 m	B. 12 m	C. 3888 m	D. 270 m
Caâu 11: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng.
	a) 1980 laø theá kyû XX. £	c) 84 phuùt = 1 giôø 14 phuùt. £
	b) Moät ngaøy, 6 giôø = 26 giôø. £	d) theá kyû = 20 naêm £
Caâu 12: Trung bình coäng cuûa caùc soá: 43 ; 166 ; 151 ; laø:
	A. 360 	B. 180	C. 120 	D. 12
Caâu 13: Soá trung bình coäng cuûa hai soá baèng 40. Bieát raèng moät trong hai soá ñoù baèng 58. Tìm soá kia?	A. 98	B. 18	C. 49	D. 22
Caâu 14: Moät ñoäi ñaép ñöôøng, moät ngaøy ñaép ñöôïc 150 m. Ngaøy thöù hai ñaép ñöôïc 100 m. ngaøy thöù ba ñaép ñöôïc gaáp hai laàn ngaøy thöù hai. Hoûi trung bình moãi ngaøy ñoäi ñoù ñaép ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng? 	
A. 15 m	 	B. 150 m	 C. 250 m	 	D. 500m
1. Tính giá trị biểu thức 
a) 25 915 + 3550 : 25 b) 1029 - 968 : 34 
b) 3499 + 1104 : 23 - 75 c) 31850 - 365 x 50 
2. Moät thöûa ruoäng coù chieàu daøi 150m. chieàu roäng keùm 3 laàn chieàu daøi. Ngöôøi ta troàng luùa ôû ñoù. Cöù 10 m2 thì thu hoaïch ñöôïc 5kg thoùc . Hoûi caû thöûa ruoäng ñaõ thu hoaïch bao nhieâu kg thoùc ? 
3. Một đoàn xe tải chở hàng, 3 xe đầu chở mỗi xe chở 4520kg hàng, 5 xe sau mỗi xe chở 4120kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu kilôgam hàng?
4. Tính nhanh 
a) 2459 – ( 400 + 459 ) b) 435 x 25 + 76 x 435 – 435 c) 35 x 49 + 51 x 35
ĐỀ 9
I. TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 9 và làm theo yêu cầu của câu 10, 11, 12.
Câu 1: Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là :
	A. 5 070 060	B. 5 070 600	
	C. 5 700 600	D. 5 007 600
Câu 2: Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào ?
A. Hàng trăm 	B. Hàng nghìn C. Hàng chục	D. Hàng đơn vị
Câu 3 : Trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn nhất là số :
A. 1397 B. 1367 C. 1697 D. 1679
Câu 4: Số trung bình cộng của 49 và 87 là ?
	A. 67	B. 68	C. 69	D. 70
Câu 5: 2 tấn = ..kg ?
	A. 20	B. 200	C. 2000	D. 20000
Câu 6: Hình vẽ bên có?
A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông.
B. Hai đường thẳng song song. Ba góc vuông.
C. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông.
D. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.
Câu 7: Góc tù là góc :
Lớn hơn góc vuông.	B. Nhỏ hơn góc vuông
C. Bằng góc vuông	D. Bằng hai lần góc vuông
Câu 8: Kết quả của phép nhân 45 x 11 là:
	A. 90	B. 195	C. 495	D. 594
Câu 9: Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?
A. Thế kỷ XVII B. Thế kỷ XVIII C. Thế kỷ XIX D. Thế kỷ XX
Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống tương ứng
A. 2kg 85g = 285 kg 
B. 45 x 2 + 45 x 12 = 45 (2+12)
Câu 11: Nối cột A với cột B để có kết quả đúng : 
Cột A
Cột B
Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5
4248
Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5
357680
Câu 12: Hãy chọn các chữ hoặc số “ a , 0 ” rồi điền vào chỗ trống của bài toán sau:	 a + 0 = + a = 
II. TỰ LUẬN 
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
a) 236 105 + 82 993 	 b) 935 807 - 52453
c) 365 x 103	 d) 11 890 : 58
Câu 2: Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam? 
ĐỀ 10
Câu 1: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của: 
a) 6 dm2 5 cm2 = .............. cm2 ? A. 605 B. 650 C. 65 D. 6050
b) 2 phút 15 giây = . giây 	 A. 215 B. 135 C. 35 D. 75
Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11? 
A. 495	 B. 459 	 C. 594 	 D. 549
Câu 3: Số chia hết cho 5 có số tận cùng là những số nào? 
 A. 0 và 2 B. 0 và 5	 C. 5 và 2	 D. 5 và 4
Caâu 4: Tính: (m + n) x p bieát m = 30 ; m = 40 ; p = 8 .
	A. 350	B. 78	C. 560	D. 56
Caâu 5: Choïn soá thích hôïp: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ?
	A. 259	B. 931	C. 1141	D. 245
Caâu 6: Hai ñoäi coâng nhaân cuøng ñaøo moät con ñöôøng daøi 900 m, ñoäi thöù nhaát ñaøo ít hôn ñoäi thöù hai 164 m. Hoûi moãi ñoäi ñaøo ñöôïc bao nhieâu meùt ñöôøng?
A. 204 m vaø 368 B. 532 m vaø 696 m C. 386 m vaø 523 m	 D.368 m vaø 532 m
Caâu 7: Thu hoaïch ôû 2 thöûa ruoäng ñöôïc 6 taán 4 taï thoùc. Thu hoaïch ôû thöûa ruoäng thöù nhaát ñöôïc nhieàu hôn thöûa ruoäng thöù hai laø 10 taï thoùc. Hoûi thu hoaïch ôû moãi thöûa ruoäng ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam thoùc?
 A. 27kg vaø 37kg 	B. 2700kg vaø 3700kg 
 C. 270kg vaø 370kg 	D. 4700kg vaø 3700kg
Caâu 8: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: 
	A. Goùc nhoïn lôùn hôn goùc vuoâng.	C. Goùc tuø lôùn hôn goùc vuoâng.
	B. Goùc beït nhoû hôn goùc tuø.	D. Goùc nhoïn lôùn hôn goùc tuø.
Caâu 9: Hai caïnh naøo vuoâng goùc nhau:
	A. BC vuoâng goùc CD. A B
	B. AB vuoâng goùc AD. 
	C. AB vuoâng goùc BC. 
	D. BC vuoâng goùc AD. 
 D C
Caâu 10: Ñuùng ghi Ñ, sai ghi S vaøo oâ troáng: M N
	a) MN vaø NP vuoâng goùc. £
	b) MN vaø MQ vuoâng goùc. £ 
	c) MQ vaø QP vuoâng goùc. £
	d) QP vaø PN khoâng vuoâng goùc £ Q P
ĐỀ 11
Trắc nghiệm: 
Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng 
 a). Trong các số 5 784; 6874 ; 6 784 ; 5748, số lớn nhất là: 
A. 5785	B. 6 874	C. 6 784	D. 5 748
 b). 5 tấn 8 kg = kg ? 
 A. 580 kg	B. 5800 kg	C. 5008 kg	D. 58 kg
 c). Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là: 
A. 605	B. 1207	C. 3642	D. 2401
D
C
B
A
 d). Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù: 
 Góc đỉnh A 	 B. Góc đỉnh B 
 C. Góc đỉnh C D. Góc đỉnh D
Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a). 1342	 b). 3546	 	 c). 4600 20	
 	 x 40. + 344 ..	 060 23
 43680 3800 00 
Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? 
 A. XIX	 B. XX	C. XVIII	 D. XXI
Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 
Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
Câu 5: Nối số ở cột A với cách đọc thích hợp ở cột B 	
A
B
40 395 000
Năm trăm sáu mươi chín nghìn một trăm hai mươi.
 3 453 079
Bốn mươi triệu ba trăm chín mươi nghìn.
 569 120
Ba triệu bốn năm mươi ba nghìn không trăm bảy mươi chín.
II. Tự luận: 
Câu 1: Đặt tính rồi tính.
 a. 72356 + 9345	 	 b. 3821 x 100 
 c. 2163 x 203 	 d. 2688 : 24 
Câu 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất .
 a). 2 x 134 x 5 	 b). 43 x 95 + 5 x 43 
Câu 3: Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 
ĐỀ 12
1. Trong caùc soá : 6215 ; 56820 ; 42005 ; 97920 ; 82908 ; 20301
Caùc soá chia heát cho 2 laø : 	
Caùc soá chia heát cho 3 laø : 	
Caùc soá chia heát cho 5 laø : 	
Caùc soá chia heát cho 2 vaø 5 laø : 	
Caùc soá chia heát cho 5 vaø 9 laø : 	
Caùc soá chia heát cho 2 vaø 3 laø : 	
Caùc soá chia heát cho 2 , 5 , 9 laø : 	
2. Đặt tính rồi tính 
 87 253 – 21 638 534 x 108 58032 : 36 8572 : 157
3: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 128 m, chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó. 
4. Hiện nay trung bình cộng số tuổi của 2 bố con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn tuổi con là 28 tuổi. Tính số tuổi của bố và của con hiện nay
ĐỀ 13
TRẮC NGHIỆM
Caâu 1: a,Soá beù nhaát trong caùc soá sau: 785 432; 784 532; 785 342; 785 324 laø:
A. 785 432	 B. 784 532	 C. 785 342	 D. 785 234
b, Giaù trò cuûa bieåu thöùc 18 a vôùi a=11 laø: 
	A. 118	 B. 181	 C. 191	 D. 1811
Caâu 2: Tính nhaåm: 16100 = ? 
A. 1600	 B. 160	C. 1060	D. 6000
Caâu 3: Keát quaû cuûa pheùp tính: 78 100 : 10 = ?
 A. 78 	 B. 708	 C. 7800	 D. 780
Caâu 4: Choïn soá thích hôpï: ( 4 5) 7 = ( 7 4) ?
 A. 20 	B. 5	C. 7 	D. 4
Caâu 5: Moät caây buùt giaù 3500 ñoàng. Neáu moãi hoïc sinh mua 2 caây nhö theá thì 10 em mua heát bao nhieâu tieàn?
 A. 70000 ñoàng B. 35000 ñoàng C. 7000 ñoàng	D. 3500 ñoàng
Caâu 6: Tìm x bieát: x : 200 = 3460 
A. x = 69200 	 B. x = 692000 	C. x = 6920 	D. x = 692
Caâu 7: Moät kho löông thöïc, ñôït 1 nhaäp 40 bao gaïo, moãi bao naëng 70 kg. Ñôt hai nhaäp 65 bao moãi bao naëng 50 kg. Hoûi caû hai ñôït kho nhaäp bao nhieâu ki-loâ-gam?
	A. 3530	B. 3125 	C. 5050	D. 6050
Caâu 8: Soá thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng: a) 48 dm2 = ? 	
	A. 480 cm2	B. 48 cm2	C. 4800 cm2	D. 408 cm2
	 b) 65000 cm2 = ? A. 650 dm2 B. 65dm2	C. 6500dm2 D. 6050dm2
	 c) 36 m2 = ? A. 36000 cm2	B. 360000 cm2	C. 3600 cm2	D. 360 cm2
Caâu 9: Cho hai hình sau:
 	 8 dm 	 40cm
 4dm 	 40cm 
	A. Dieän tích hình chöõ nhaät nhoû hôn dieän tích hình vuoâng.
	B. Dieän tích hình hình vuoâng nhoû hôn dieän tích chöõ nhaät.
	C. Dieän tích hai hình baèng nhau.
	D. Dieän tích hình chöõ nhaät gaáp ñoâi dieän tích hình vuoâng.
Caâu 10: Moät maûnh vöôøn hình chöõ nhaät, coù chieàu roäng 25 m. Chieàu daøi gaáp hai laàn chieàu roäng. Tính dieän tích maûnh vöôøn?A. 125 m2	 B. 1250 m2 C. 50 m2	D. 75 m2	
II. TỰ LUẬN
1. Tính 42 062 + 20 5811 247 x 35 288 : 24 917600 : 2100
2. Mét kho hµng ngµy ®Çu nhËn ®­îc 60 tÊn hµng, ngµy thø hai nhËn ®­îc b»ng sè tÊn hµng cña ngµy ®Çu. Ngµy thø ba nhËn Ýt h¬n ngµy ®Çu 5 tÊn. Hái trung b×nh mçi ngµy kho hµng ®ã nhËn ®­îc bao nhiªu tÊn hµng ? 
3. Một ô tô chạy trong 2 giờ, giờ đầu chạy được 60 km và giờ sau chạy được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki - lô - mét ? 
4. Tổng của hai số lẻ bằng 884. Tìm hai số đó, biết rằng giữa chúng có 7 số chẵn liên tiếp nữa?
5. Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? 
6.Tìm x a) 75 x = 1800 b) 1855 - = 1375 
ĐỀ 14
A. TRẮC NGHIỆM:Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số 5725 đọc là: 
A. Năm nghìn bảy trăm hai mươi lăm
B. Năm mươi nghìn bảy trăm hai mươi lăm
C. Năm trăm nghìn bảy trăm hai mươi lăm
D. Năm triệu bảy trăm hai mươi lăm
Câu 2. Chữ số 5 trong số 9654837 thuộc hàng nào? 
 A. Hàng trăm	B. Hàng nghìn	C. Hàng chục nghìn	D. Hàng triệu
Câu 3. Tìm x : X : 11 = 23 
A. 46	B. 253	C. 235	D. 55
Câu 4. Trung bình cộng của 68 và 32 là: 
	A. 68	B. 32	C. 36	D. 50 
Câu 5. Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 
450	B. 405	C. 504	D. 545
Câu 6. Hình vuông có chu vi 20 dm. Diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm2? 
A. 400 cm2	B. 25 cm2	C. 250 cm2	D. 2500 cm2
Câu 7. Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào? 
	A. Thế kỷ XVII	B. Thế kỷ XVIII	C. Thế kỷ XIX	D. Thế kỷ XX
Câu 8. Viết dấu thích hợp vào ô trống :
A. 234 x ( 1257 – 257 ) = 234 c 1257 c 234 c 257 
B. 135 x 80 + 20 x 135 = 135 c ( 80 c 20 )
Câu 9. Nối cột A với cột B cho phù hợp 
A
210 cm2
15 m2
150 000 cm2
20 000 cm2 
2 dm2 10 cm2
50 dm2
500cm2
2 m2
B
Câu 10. Trong hình vẽ bên có: 
A. 1 góc vuông	
B. 2 góc vuông	
C. 3 góc vuông	
D. 4 góc vuông
Câu 11. Trong các số 1890 ; 1945 ; 1969 ; 1954 , số lớn nhất là số:
A. 1945	B. 1890	C. 1969	D. 1954	
B. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất 	48 x 84 + 16 x 48
Câu 2. Đặt tính rồi tính	 	Câu 3. Đặt tính rồi tính 
 362 849 + 46 357 	 986 365 – 342 538
Câu 4. Đặt tính rồi tính	Câu 5. Đặt tính rồi tính
	2473 x 231	5781 : 47
	3901 x 205	23091 : 37
Câu 6. Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi 56m, chiều dài hơn chiều rộng 12m. 
a) Tính chiều dài và chiều rộng. 
b) Tính diện tích khu đất đó. 
ĐỀ 15 
Tính
a. 23098 + 20910 	b. 450932 – 29098
c. 349 x 19	d. 54098 : 56
2. Điền vào chỗ chấm 
a) 3 taán 3 yeán = 	kg	2 taï 5 kg = 	kg
7 taán 4 kg = 	kg	9 taï 20 kg = 	kg
b) 1 giôø 20 phuùt = 	phuùt	2 phuùt 15 giaây =	giaây
480 giaây = 	phuùt	5 giôø 5 phuùt = 	phuùt
c) 1500 m	= 	km	7km 5 hm	= 	m
3 km 8m	= 	m	3 m 5 dm	= 	mm
d) 5 m2 	= 	cm2	4758 cm2 	= dm2	cm2
2 km2 75 m2	= 	m2	12500 cm2 	= .m2	dm2
3. Lớp 4A có 27 học sinh, lớp 4E có 33 học sinh. Cả hai lớp đã mua 720 quyển vở. Hỏi mỗi lớp mua bao nhiêu quyển vở , biết rằng mỗi học sinh mua số vở như nhau ? 
5. Một trại nuôi 1350 con vịt, ngan, ngỗng. Sô vịt bằng tổng số ngan và ngỗng. Số ngan nhiều hơn số ngỗng là 125 con. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con ? 
4.Moät thöûa ruoäng hình chữ nhật có nửa chu vi là 200m, chiều dài hơn chiều rộng 100m 
a, Tính diện tích thửa ruộng ?
b, Ngöôøi ta troàng luùa ôû ñoù. Cöù 10 m2 thì thu hoaïch ñöôïc 5kg thoùc. Hoûi caû thöûa ruoäng ñaõ thu hoaïch bao nhieâu yến thoùc ? 
ĐỀ 16 
Trắc nghiệm : Chọn câu trả lời đúng nhất 
Trong các góc sau, góc nào là góc tù?
 A C
O	B	 O	D
a. Góc AOB	b. Góc COD 
	E	Y
	O
 I	O	X
c. Góc IOE	d. Góc XOY
Số 3 702 648 đọc là
Ba triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm bốn mươi tám
Ba triệu bảy trăm linh hai nghìn bốn trăm sáu mươi tám
Ba triệu bảy trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn tám
Ba triệu bảy trăm linh hai nghìn sáu trăm bốn mươi tám
30 km2 125m2= .. m2
30125	`	b. 300125	c. 30000125	d. 30000215
An nặng 26 kg, Nam nặng 28 kg, Lan nặng 24 kg. Trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg?
24kg	b. 25 kg	c. 26 kg	d. 28kg
giờ25 phút = phút
15	b. 25	c. 30	d. 40
Số nào chia hết cho cả 3 và 5?
13 062	b. 42 465	c. 8625	d. 140 230
Tự luận 
Bài 1.Đặt tính rồi tính
72068 + 1425	c. 45627 – 3715
1265 x 147	d. 23516: 36
Bài 2: Tìm x
9548: x = 62
86521- x = 3278
Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 1458+ 361 x 20
Bài 4 :Trong đợt vận động ủng hộ sách, lớp 4A và 4B quyên góp được tất cả 56 quyển sách. Lớp 4B quyên góp được ít hơn lớp 4A 12 quyển. Hỏi mỗi lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách?
ĐỀ 17
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : Khoanh vào chữ cái trước các ý đúng 
1.Số 500 658 đọc là : 
 A. Năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám 
 B.Năm mươi nghìn sáu trăm năm mươi tám 	
C. Năm nghìn sáu trăm năm mươi tám 
2. Số “Ba nghìn bẩy trăm linh hai” viết là : 
 A. 300702 B. 30702 C. 3702 D. 3072
3. Chữ số 8 trong số 548 762 có giá trị là : 
A. 800 B. 8000	 C. 80 D. 80 000
4. Trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: 
 A. 135 B. 45	 C. 42 D. 54
5. Kết quả biểu thức 468: 6 + 51 x 2 là : 
 A. 258 B. 285 C. 180 D. 108
6. Tìm số tròn chục X, biết. 80 < X < 92 
A. X = 80 B. X = 90 C. X = 8 D. X = 9
7. Một hình chữ nhật có chiều dài 18 cm, chiều rộng 14 cm. Tính chu vi hình chữ nhật 
 Chu vi hình chữ nhật là: A . 32 cm B. 64 dm C. 32 dm D. 64 cm 
8. Cho hai hình sau:
 	 6 dm 	 40cm
 4dm 	 40cm 
	A. Dieän tích hình chöõ nhaät nhoû hôn dieän tích hình vuoâng.
	B. Dieän tích hình hình vuoâng nhoû hôn dieän tích chöõ nhaät.
	C. Dieän tích hai hình baèng nhau.
	D. Dieän tích hình chöõ nhaät gaáp ñoâi dieän tích hình vuoâng.
B - PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN 
1. a) 48796 + 54 678 b) 80 654 – 45719 c)3815 x 104 d) 57240 : 360
2. Tính giá trị biểu thức: m + n ´ p với m = 305 ; n = 11 ; p =27
3. Tìm X 
 a) X - 308 = 509 b) X + 354 = 860 – 45 c) x : 24 = 2520
4. Lớp 4A và lớp 4B trồng được tất cả 366 cây ăn quả. Lớp 4A trồng được nhiều hơn lớp 4B là 30 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
5. TÝnh nhanh a,( 11 x 9 – 100 + 1 ) : ( 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10)
 b,19 80 + 19 19 + 19 c,(11 5 – 10 5 – 5) (1 + 2 + 3 + 4 + .......... + 99)
ĐỀ 18
A- Phần trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái a,b,c,d có câu trả lời đúng nhất.
Bài 1: Số 7635672 được đọc là:
 a. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
 b.Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
 c.Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai.
 d. Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai.
Bài 2: . Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi chữ số của số đó đều giống nhau?
 a.7 b. 8 c. 9 d.1
Bài 3: 1 tấn = kg
 a. 100 b. 1000 c. 10000 d.10
Bài 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 101113 > 1011 3 
 a. 0 b. 1 c. 2 d. 3
B- Phần tự luận : 
Bài 5: Viết số biết số đó gồm:
a, 8 mươi triệu, 7 trăm nghìn , 6 nghìn , 5 trăm , 4 đơn vị : .
 b. 14 triệu, 6 trăn nghìn, 3 trăm , 4 chục : . 
Bài 6: Đặt tính rồi tính:
 a. 9876402 + 1285694 b. 649072 - 178526
 c. 1334 x 376 d. 5867 : 17
Bài 7: Cho hình vẽ bên. Biết ABCD và BMNC là các hình vuông cạnh 8 cm. Viết tiếp vào chỗ chấm:
A H M
a) Đoạn thẳng AM vuông góc với các đoạn thẳng .. .. 
b) Diện tích hình chữ nhật MND 
Bài 8: Một hình mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 128 m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó. 
Bài 9 : Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì nó tăng thêm 1 112 đơn vị . 
ĐỀ 19 
PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1. Sè "N¨m triÖu ba tr¨m ngh×n bèn tr¨m linh t¸m " viÕt lµ :
A. 5 340 008	 B. 50 300 408 	 C. 5 300 408 	 D. 5 030 
Câu 2. Chữ số 8 trong số 548 762 có giá trị là : 
 	 A. 800 B. 8000	 C. 80 D. 80 000
Câu 3. Trung bình cộng của 36 ; 42 và 57 là: 
 	A. 135 B. 45	 C. 42 	 D. 54
Câu 4. Số thÝch hîp ®Ó viÕt vµo chç chÊm cña 9 tÊn 68 kg = ...kg
9 068 	 B. 90 068 	 C. 968 	 D.77
Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg = ............kg là:
 A. 78 kg B. 780 kg C. 7008 kg 
Câu 6: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là :
 A. 650 B. 6500 C. 65 000
Câu 7: Số trung bình cộng của 55 và 41 là:
50 B. 48 C.46 
 PHẦN 2 : TỰ LUẬN 
Bµi 1. Đặt tính rồi tính 
 a) 48 516 + 4 278 b) 80 654 – 45219 c)285 x 104 d) 2808 : 26
Bµi 2. Tính giá trị biểu thức: m + n ´ p với m = 25 ; n = 30 ; p = 9	
Bµi 3. Lớp 4A và lớp 4B trồng được tất cả 120 cây ăn quả. Lớp 4A trồng được Ýt hơn lớp 4B là 24 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?
Bµi 4 .a KÓ tªn c¸c gãc vu«ng cã trong h×nh d­íi.
C¹nh AB song song víi c¹nh nµo? C¹nh AD song song víi c¹nh nµo?
AB = 5cm, AD = 6 cm. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABHD?
	 A B
	 D H C
 Bài 5: Tìm một chữ số điền vào ô trống để có kết quả: 
	 + 	 + +	+ = 1000
ĐỀ 20
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM 
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.
Câu 1: Trung bình cộng của các số 96; 121 và 143 là:
110 B. 115 C. 120 D. 125
Câu 2: ½ ngày = .................. giờ
 A. 5 giờ B. 12 giờ C. 7 giờ D. 8 giờ
Câu 3: 4 tấn 85kg =.............kg. 
 4085 B.4850 C. 485 D.4580
Câu 4: 42km =.............m. 
420 B. 4200 C. 42000 D.420000
Câu 5: Số chia hết cho 2 là:
 A. 605 B. 1207 C. 7362 D. 20601 
Câu 6: Số chia hết cho cả 2 và 5 là:
 A. 7832 B. 5275 C. 7824 D. 4960 
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Bài 1: Tính giá trị biểu thức
a/ 29150 – 156 x 73 b/ 3725 + 7368: 24
Bài 2 : Cho hình vẽ (như hình bên)
a) Nêu tên các cặp cạnh song song với nhau.........................................................................
b) Nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau........................................................................
Bài 3 : Tìm x biết : 1977 < x < 1982
x là số chẳn b. x là số lẻ
Bài 4 : Một cái sân vườn hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều rộng và chiều dài là 15m, chiều rộng là 10m. Tính diện tích của sân vườn đó.
ĐỀ 21 
I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Số gồm 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là: 
5 070 600 	B. 5 007 600 C. 5 700 600 D. 5 706 000 
Câu 2: Trong các số: 5 785; 6874; 6 784 ; 6 487, số lớn nhất là: 
A. 5785	B. 6 784	 C. 6 874 	 D. 6 487
Câu 3 : Trung bình cộng của ba số: 36; 42 và 57 là: 
A. 35 	B. 305	C. 145	D. 45
Câu 4: Số thích hợp điền vào ô trống để: 1tấn = . kg là: 
 A. 10
 B. 100
 C. 1000
 D. 10000
Câu 5: Số thích hợp để viết vào chỗ chấm để: 1 phút 15 giây = giây là: 
 A. 115 
 B. 75
 C. 57
 D. 60
Câu 6: Số tự nhiên nào sau đây chia hết cho 2; cho 3 và cho 5: 
A. 12 B. 10 C. 15 D. 30
C
B
DA
AA
Câu 7: Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật 

Tài liệu đính kèm:

  • doc23_de_kiem_tra_mon_toan_lop_4.doc