Đề giao lưu " Câu lạc bộ môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021

Đề giao lưu " Câu lạc bộ môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021

Câu 1(1,5 điểm): Số (M1)

a) Số tự nhiên lớn nhất để 238 x X < 1193="" là:="">

 A . X = 3 B. X = 4 C. X = 5 D. X = 6

b) Tìm a, b để số a4b cùng chia hết cho 5 và 9 là:

A. a = 1 và b=4 B. a = 1 và b=0 C. a= 5 và b= 0

c) Phân số chỉ phần không tô đậm trong hình vẽ bên là:

 A . B. C. C.

Câu 2: Phép Tính (M1-2-3)

a) Kết quả của biểu thức: 127 x 55 + 127 x 32 + 11 x 127 +127 +127

A. 12 7000 B. 12 700 C. 1270

b) Giá trị của x trong biểu thức: 120 x – 20 x = 1600 là:

 Giá trị của x =

c) Điền thêm hai số hạng cần điền vào dãy số:2, 5, 8, 11, 14, 17, .; .

 Hai số hạng cần điền vào dãy số là:

Câu 3 (1,5 điểm)

a) giờ =.phút. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

 A. 12 B. 30 C. 60 D. 20

b) 5m221cm2 = cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

 A. 500021 ; B. 52100 ; C. 50021 ; D. 521

c) Ngày 20/11/2018 rơi vào thứ 3 trong tuần. Hỏi ngày 20/11/2019 rơi vào thứ mấy trong tuần? (Không được xem lịch)

Đáp số: .

Câu 4 (1,5 điểm) : a) Trong vườn có 36 cây ăn quả gồm cam và bưởi. số cây trong vườn là cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? Số cây bưởi trong vườn là:

A. 6 cây B. 24 cây C. 18 cây D. 12 cây

b) Hùng và Quang có tổng cộng 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Quang 14 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

Đáp số: .

 

doc 4 trang cuckoo782 86163
Bạn đang xem tài liệu "Đề giao lưu " Câu lạc bộ môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: 
ĐỀ GIAO LƯU " CÂU LẠC BỘ MÔN TOÁN LỚP 4 
NĂM HỌC 2020-2021
Thời gian: 60 phút
Câu 1(1,5 điểm): Số (M1)
a) Số tự nhiên lớn nhất để 238 x X < 1193 là: 
 A . X = 3 	B. X = 4 C. X = 5 D. X = 6
b) Tìm a, b để số a4b cùng chia hết cho 5 và 9 là:
A. a = 1 và b=4 	B. a = 1 và b=0	C. a= 5 và b= 0
c) Phân số chỉ phần không tô đậm trong hình vẽ bên là:
 A . B. C. C. 
Câu 2: Phép Tính (M1-2-3)
a) Kết quả của biểu thức: 127 x 55 + 127 x 32 + 11 x 127 +127 +127
A. 12 7000	B. 12 700	C. 1270	
b) Giá trị của x trong biểu thức: 120 x – 20 x = 1600 là:
 	Giá trị của x = 
c) Điền thêm hai số hạng cần điền vào dãy số:2, 5, 8, 11, 14, 17, ....; .....
 	Hai số hạng cần điền vào dãy số là: 
Câu 3 (1,5 điểm)
a) giờ =...............phút. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
 A. 12 B. 30 C. 60 D. 20 
b) 5m221cm2 = cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 500021 ; B. 52100 ; C. 50021 ; D. 521
c) Ngày 20/11/2018 rơi vào thứ 3 trong tuần. Hỏi ngày 20/11/2019 rơi vào thứ mấy trong tuần? (Không được xem lịch)
Đáp số: ..............................................................................................................................
Câu 4 (1,5 điểm) : a) Trong vườn có 36 cây ăn quả gồm cam và bưởi. số cây trong vườn là cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? Số cây bưởi trong vườn là:
A. 6 cây B. 24 cây C. 18 cây D. 12 cây
b) Hùng và Quang có tổng cộng 45 viên bi. Nếu Hùng có thêm 5 viên bi thì Hùng có nhiều hơn Quang 14 viên. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?
Đáp số: ..................................................................................................................................
PHẦN II: TỰ LUẬN 
Câu 5 (2,5 điểm) : Khối lớp 4 gồm 4 lớp tham gia trồng cây nhân dịp dầu xuân. Lớp 4A trồng được 34 cây , lớp 4B trồng được 40 cây; lớp 4C trồng được số cây bằng trung bình cộng số cây của lớp 4A và 4B.
a) Hỏi lớp 4C trồng được bao nhiêu cây?
b) Tính số cây trồng được của lớp 4D biết rằng lớp này trồng được số cây nhiều hơn mức trung bình cộng của cả 4 lớp là 3 cây
D
M
C
N
A
B
Câu 6 (1,5 điểm): Cho hình vuông ABCD, trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM= DM . Từ điểm M kẻ đường thẳng song song với AB và cắt BC tại N ( như hình vẽ).
a)Tính cạnh vuông ABCD, biết tổng chu vi của hai hình chữ nhật ABNM và MNCD là 54cm.
b)Tính diện tích mỗi hình chữ nhật
 .. .. .. . .. .. .. 
 .. .. .. . .. .. .. 
 .. .. .. .
ĐÁP ÁN
Câu 1: Khoanh vào B (1,0 điểm) 
Câu 2 : Khoanh vào A (1,0 điểm) 
Câu 3: a) Khoanh vào B (1,0 điểm) 
 b) Khoanh vào C (1,0 điểm) 
Câu 4: Khoanh vào D (1,5 điểm) 
Câu 5 (3 điểm) : 
Bài giải
a) Lớp 4B trồng được số cây là: ( 0,5 điểm)
 (34 + 40) = 37 ( cây ) ( 0,5 điểm)
b) 
 4D
4A + 4B+ 4C
TBC
TBC
TBC
Theo bài ra ta có sơ đồ :
 3cây
 Trung bình cộng số cây trồng được của 4 lớp là: ( 0,25 điểm)
 (34 + 40 + 37 + 3) : 3 = 38 ( Cây) ( 0,5 điểm)
 Số cây lớp 4D trồng được là: ( 0,25 điểm)
 38 + 3 = 41 (Cây) ( 0,25 điểm)
 Đáp số: a) 38 cây ( 0,5 điểm)
 b) 41 cây
Câu 6 (1,5 điểm): 
Bài giải
a) Tổng chu vi của hai hình chữ nhật ABMN và MNCD chính bằng 6 lần cạnh hình vuông ABCD. (0,25 điểm)
 Cạnh hình vuông ABCD là: 
 54 : 6 = 9 (cm) (0,25 điểm)
b) Chiều rộng hình chữ nhật ABNM là:
 9 : 3 = 3 ( cm) ( 0,2 điểm)
Diện tích hình chữ nhật ABMN là:
 9 x 3 = 27 (cm2) ( 0,2 điểm)
Chiều rộng hình chữ nhật MNCD là:
 9 -3 = 6 ( cm) ( 0,15 điểm)
Diện tích hình chữ nhật MNCD là:
 9 x 6 = 54 (cm2) ( 0,2 điểm)
 Đáp số: a) 9 cm 
 b) 27 cm2 và 54 cm2 ( 0,25 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docde_giao_luu_cau_lac_bo_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2020_2021.doc