Tổng hợp đề thi Học kì I môn Toán Lớp 4

Tổng hợp đề thi Học kì I môn Toán Lớp 4

Bài 1: Viết các số sau:

a. Mười lăm nghìn:.

b. Bảy trăm năm mươi:.

c. Bốn triệu:.

d. Một nghìn bốn trăm linh năm:.

Bài 2: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382 B. 62837 C. 286730 D. 62783

Bài 3: Số liền sau số 999 999 là:

A. 1 triệu B. 10 triệu C. 1 tỉ D. 100 triệu

Bài 4:.

Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:.

 

doc 45 trang cuckoo782 2480
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tổng hợp đề thi Học kì I môn Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Bài 1: Điền dấu ( ; = ) thích hợp vào chỗ chấm 
23476.......32467 34890 .........34890
5688..........45388 12083 ..........1208
9087............8907 93021...........9999
Bài 2: Một nhà máy trong 4 ngày sản xuất được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu chiếc ti vi, biết số ti vi mỗi ngày sản xuất như nhau .
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Số ba mươi nghìn không trăm linh bảy viết là: 
A. 300 007 B. 30 007 C. 3 007 D . 30 070
Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:
A. 99 999 B. 98756 C. 98765 D. 99 995
Tuần 2
Bài 1: Viết các số sau:
a. Mười lăm nghìn:......................................................................................................
b. Bảy trăm năm mươi:...............................................................................................
c. Bốn triệu:................................................................................................................
d. Một nghìn bốn trăm linh năm:.................................................................................
Bài 2: Trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là: 
A. 67382 B. 62837 C. 286730 D. 62783
Bài 3: Số liền sau số 999 999 là:
A. 1 triệu B. 10 triệu C. 1 tỉ D. 100 triệu 
Bài 4:..
Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đơn vị:...............................................
Tuần 3
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
a. 675; 676; ..... ; ......;.......;........;681. 
b. 100;.......;.........;........; 108; 110. 
Bài 2: Viết số gồm:
a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 đơn vị:................................................
b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đơn vị:....................................................................
c. 9 trăm nghìn, 4nghìn, 6 trăm 3 chục:....................................................
Bài 3: Dãy số tự nhiên là: 
A. 1, 2, 3, 4, 5,...
B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,......
C. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
D. 0, 1, 3, 4, 5,....
Bài 4: Tìm x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=..............................................
Tuần 4
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm .
a. 50 dag = ...................hg 4 kg 300g =................. .g 
b. 4 tấn 3 kg = ..................kg 5 tạ 7 kg = ................kg 
c. 82 giây = .........phút ........giây 1005 g = .......kg .....g 
Bài 2: 152 phút = .......giờ ......phút . Số cần điền là:
A. 15 giờ 2 phút ; B. 1 giờ 52 phút ; C. 2 giờ 32 phút ; D. 1 giờ 32 phút 
Bài 3: 8 hộp bút chì như nhau có 96 chiếc bút chì. Hỏi 5 hộp như thế có số bút chì là:
 A. 12 bút chì ; B. 60 bút chì ; C . 17 bút chì ; D. 40 bút chì
Bài 4: Có 5 gói bánh mỗi gói nặng 200g và 4 gói kẹo mỗi gói nặng 250g . Hỏi tất cả có bao nhiêu kilôgam bánh kẹo ? 
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 5
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 3 ngày = ..........giờ
 5 giờ = ............. phút
b) 3giờ 10 phút = ........phút
 2 phút 5 giây = ............ giây
Bài 2: Một tổ có 5 HS có số đo lần lượt là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm . 
Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 3: Trong các số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé nhất là: 
 A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000
Bài 4: Can thứ nhất đựng 12 lít nước. Can thứ hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình mỗi can đựng 15 lít nước.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 6
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 a) 2547 + 7241 b) 3917 - 2567 c) 2968 + 6524 d) 3456 - 1234
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 2: Nếu a = 6 thì giá trị của biểu thức 7543 x a là 
 A. 45248 ; B. 45058 ; C. 45258 ; D. 42358
Bài 3: Một trường có 315 học sinh nữ, số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh ?
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
. ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bài 4: Tính tổng của số bé nhất có 8 chữ số và số lớn nhất có 7 chữ số . 
Số bé nhất có 8 chữ số là:....................... ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:......................
Tổng của hai số đó là:..................................................................................................
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 7
Bài 1: Nếu a = 47685 ; b = 5784 thì giá trị biểu thức a + b là: 
 A. 53269 ; B. 53469 ; C. 53479 ; D. 53569
Bài 2: Cho biết m = 10 ; n = 5 ; p = 2, tính giá trị của biểu thức:
 a) m + n + p =...........................................................................................................
 b) m + n - p =...........................................................................................................
 c) m + n x p =............................................................................................................
Bài 3: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4: Tổng của 5 số chẵn liên tiếp là 100 . 5 số chẵn đó là: 
20; 22; 24; 26; 28.
12; 14; 16; 18 ; 20.
18; 19; 20; 21; 22.
16; 18; 20; 22; 24.
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 8
Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) 96 + 78 + 4=............................................................................................................
b) 677 + 969 + 123 + 31=............................................................................................
Bài 2: Tuổi trung bình của hai chị em là 18, chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Bài 3: Đọc tên các góc vuông, nhọn, bẹt, tù có trong hình sau: 
	A	B	C
 X 0 Y 
Các góc vuông là:......................................................................................................
Các góc nhọn là:........................................................................................................
Các góc bẹt là:...........................................................................................................
Các góc tù là:.............................................................................................................
Bài 4: Chu vi hình chữ nhật là 10 m, chiều dài hơn chiều rộng 10 dm . Tính diện tích hình chữ nhật? Đổi:.......................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
Tuần 9
Bài 1: Tính giá trị biểu thức.
 a) 168 x 2: 6 x 4 b) 570 - 225 x 2
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 2: Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 3: Ghi tên các cặp cạnh vuông góc, song song có trong hình bên:
 	 A	 B
 D C
Bài 4: Cách tính nào sai ? 
A. 28 – 12: 4 = 4 B. 28 – 12: 4 = 25
C. 36: ( 2 x 3 ) = 6 D. 24: 2: 3 = 4
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 10
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 a) 768 x 6 b) 25924 x 3 c) 12345: 5 d) 198888: 8
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 2: Tìm x.
 x x 5 = 4765 x : 8 = 1234
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 3: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 16 cm, chiều dài hơn chiều rộng là 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4*: Lớp em có X học sinh . Trong đó số nam nhiều hơn nữ Y bạn . Hỏi số học sinh nam của lớp ? 
A. X + Y: 2 B. ( X – Y ): 2 C. ( X + Y ): 2 D. X – Y: 2
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 11
 Bài 1: Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:
 a/ 4 x 2145 d/ ( 3 + 2 ) x 10287
 b/ 3964 x 6 e/ ( 2100 + 45 ) x 4
 c/ 10287 x 5 g/ ( 4 + 2 ) x ( 3000 + 964).
Bài 2: Hai thùng chứa được tất cả 600 lít nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to là 120 lít nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 3: ( 48 – 12 ): 6 48: 6 – 12: 6 . Dấu cần điền vào ô trống là:
A. > B. < C. = D. Không có dấu nào
Bài 4: 5m2 4 dm23cm2 = ... cm2 . Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 50403 B. 5043 C. 543 D. 5403
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 12
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
 a) 86 x 54 b) 33 x 44 c) 123 x 55 d) 321 x 45
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 1 m2 = ............. dm2 
c) 400 dm2 =.......... m2
b) 10 dm2 2cm2 = .............cm2
d) 500 cm2 = .............dm2
Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4: 100 – ( 47 – 24 ) 	100 – 47 + 24 . Cần điền vào ô trống dấu:
A. > B . < C. = D. Không có dấu nào .
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 13
Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất.
 a) 137 x 3 + 137 x 97 b) 428 x 12 428 x 2 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 2: Tìm số tự nhiên x lớn nhất để : 238 x x < 1193 
A. x = 5 B. x = 6 C. x = 4 D. x = 7 
Bài 3: Một trường tiểu học có tất cả 18 lớp, trong đó 12 lớp, mỗi lớp có 30 học sinh và số lớp còn lại mỗi lớp có 28 học sinh. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh? 
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4: Tìm y biết: Y: 458 = 2748 
A. Y = 6 B. Y = 2290 C. Y = 3206 D. Y = 1 258 584
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 14
Bài 1: Đặt tính rồi tính.
 a) 324 x 235 b) 278145: 35
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
............................................................................................................................
Bài 2: Một cả hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được 1/5 số vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 3: Câu nào đúng nhất ? 
 A. Góc tù lớn hơn góc nhọn. B. Góc tù bé hơn góc vuông .
 C. Góc tù lớn hơn góc vuông . D. Góc tù lớn hơn góc vuông và bé hơn góc bẹt Bài 4*: Biết a x 8 = 0 v à b + c = 83 . T ính a: b x c = ? 
A. 8 B. 0 C. 83 D. 75
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tuần 15
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
 a) 420: 60 b) 4500: 500
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 2: Tìm x .
 	a) x x 3 = 714	b) 846 : x = 18
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Bài 3: Cứ 25 viên gạch thì lát được 1m2 nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Bài 4: Chu vi một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng . Hỏi chiều dài gấp 
mấy lần chiều rộng ?
Gấp 4 lần 
Gấp 3 lần 
Gấp 2 lần 
D. Gấp 5 lần 
Phần dùng để sửa bài làm sai ở trên
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctong_hop_de_thi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4.doc