Bài kiểm tra Cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Bài kiểm tra Cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Baøi 1: Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng : ( 2 ñ )

a/- Soá goàm 6 vaïn, 5 nghìn vaø 4 chuïc ñöôïc vieát laø :

A.50640 B.65040 C.5640 D. 6540

b/- Chöõ soá 9 trong soá 1 986 850 coù giaù trò laø :

A. 900 B. 9000 C. 900 000 D. 90 000

c/- Soá beù nhaát trong caùc soá 968 921 ; 967 812 ; 969 214 ; 964 941 laø :

A. 968 921 B. 967 812 C. 969 214 D. 964 941

d/-Giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b x c . Vôùi a = 60 ; b = 50 ; c = 100

A. 210 B. 5060 C. 2100 D. 5600

Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ ; sai ghi S ( 1 ñ )

a/- 5 taán 15 kg = 5015 kg.

b/- 4 phuùt 20 giaây = 420 giaây

c/- Moät nöõa theá kæ vaø saùu naêm = 560 naêm

d/- Naêm nhuaän coù 366 ngaøy

 

doc 5 trang cuckoo782 3190
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra Cuối học kì I môn Toán Lớp 4 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm :
Lôùp : 4/2
Teân : . . . . . . . . .
 ÑEÀ KIEÅM TRA CUOÁI KÌ I
 Naêm hoïc: 2020-2021
 Moân : Toaùn Thôøi gian : 40 phuùt
PHAÀN I : TRAÉC NGHIEÄM ( 5 ñieåm ) 
Baøi 1: Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng : ( 2 ñ )
a/- Soá goàm 6 vaïn, 5 nghìn vaø 4 chuïc ñöôïc vieát laø : 
A.50640
B.65040
C.5640
D. 6540
b/- Chöõ soá 9 trong soá 1 986 850 coù giaù trò laø : 
A. 900
B. 9000
C. 900 000
D. 90 000
c/- Soá beù nhaát trong caùc soá 968 921 ; 967 812 ; 969 214 ; 964 941 laø : 
A. 968 921
B. 967 812
C. 969 214
D. 964 941
d/-Giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b x c . Vôùi a = 60 ; b = 50 ; c = 100 
A. 210
B. 5060
C. 2100
D. 5600
Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ ; sai ghi S ( 1 ñ )
a/- 5 taán 15 kg = 5015 kg.
b/- 4 phuùt 20 giaây = 420 giaây
c/- Moät nöõa theá kæ vaø saùu naêm = 560 naêm
d/- Naêm nhuaän coù 366 ngaøy
Baøi 3 : Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng ( 1 ñ )
a/-Bieát cuûa moät bao gaïo naëng 20 kg, Ba bao gaïo nhö theá caân naëng laø : 
A. 10 kg
B. 40 kg
C. 60 kg
D. 120 kg
b/- Moät hình vuoâng coù dieän tích 1 m2 ñöôïc xeáp baèng caùc oâ vuoâng nhoû coù dieän tích 1 cm2. Neáu ta xeáp caùc oâ vuoâng naøy lieân tieáp nhau thaønh moät haøng thaúng thì haøng ñoù daøi bao nhieâu meùt ?
A. 1m
B. 10 m
C. 100 m
D. 1000 m
Baøi 4 : Cho hình veõ sau, noái yù ñuùng cho töøng hình ( 1 ñ )
 A N
 H M
 C B Q P
 Hình A Hình B
Hình A coù goùc beït laø
A. Ñænh H ; caïnh HA ; HB
B. Ñænh A ; caïnh AC; AB
Hình B coù goùc tuø laø
C. Ñænh N ; caïnh NM ; NP
D. Ñænh M ; caïnh MN ; MQ
PHAÀN II : TÖÏ LUAÄN ( 5 ñieåm )
1- Ñaët tính roài tính : ( 2 ñ )
372549 + 459521
b. 920460 - 510754
c. 2713 x 205
d. 1980 : 15
4- Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc baèng caùch thuaän tieän : ( 1 ñ )
 a/- 2 x 39 x 5 = 
 b/- 769 x 85 – 769 x 75
5- Hieän nay meï hôn con 26 tuoåi. Bieát 3 naêm tröôùc toång soá tuoåi meï vaø tuoåi con laø 48 tuoåi. Tính tuoåi moãi ngöôøi hieän nay ? ( 2 ñ )
 Baøi laøm
Ñaùp aùn
Baøi 1: Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng : ( 2 ñ )
a/- Soá goàm 6 vaïn, 5 nghìn vaø 4 chuïc ñöôïc vieát laø : B. 65040
b/- Chöõ soá 9 trong soá 1 986 850 coù giaù trò laø : C. 900 000
c/- Soá beù nhaát trong caùc soá 968 921 ; 967 812 ; 969 214 ; 964 941 laø : D. 964 941
d/-Giaù trò cuûa bieåu thöùc a + b x c . Vôùi a = 60 ; b = 50 ; c = 100 laø : B. 5060
Baøi 2 : Ñuùng ghi Ñ ; sai ghi S ( 1 ñ )
a/- 5 taán 15 kg = 5015 kg.
Ñ
b/- 4 phuùt 20 giaây = 420 giaây
S
c/- Moät nöõa theá kæ vaø saùu naêm = 560 naêm
S
d/- Naêm nhuaän coù 366 ngaøy
Ñ
Baøi 3 : Khoanh vaøo chöõ caùi tröôùc caâu traû lôøi ñuùng ( 1 ñ )
a/-Bieát cuûa moät bao gaïo naëng 20 kg, Ba bao gaïo nhö theá caân naëng laø : D. 120 kg
 Ba bao gaïo naëng = 20 x 2 x 3 = 120 kg
b/- C. 100 m
1 m2 = 10000 cm2.
 Hình vuoâng coù DT 1 m2 thì chöùa 10000 hình vuoâng nhoû coù DT = 1 cm2
Hình vuoâng coù DT = 1 cm2 coù caïnh 1 cm
Xeáp 10000 hình vuoâng coù caïnh 1cm ñöôïc chieàu daøi 10000 cm = 100 m
Baøi 4 :
Hình A coù goùc beït laø
A. Ñænh H ; caïnh HA ; HB
Hình B coù goùc tuø laø
D. Ñænh M ; caïnh MN ; MQ
Phaàn II
1- Ñaët tính roài tính : ( 2 ñ ) ñuùng moãi baøi 0,5 ñ
372549 
 + 459521
 832070
 920460 
- 510754
 409706
c. 2713 
x 205
13565
 5426
 556165
d. 1980 15
132
 048
 030
 00
4- Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc baèng caùch thuaän tieän : ( 1 ñ ) ñuùng moãi baøi 0,5 ñ
a/- 2 x 39 x 5 
 = 2 x 5 x 39 
 = 10 x 39
 = 390 
 b/- 769 x 85 – 769 x 75
 = 769 x ( 85 – 75 )
 = 769 x 10
 = 7690
Tuoåi con ba naêm tröôùc :
( 48 – 26 ) : 2 = 11 ( tuoåi )
Tuoåi con hieän nay :
11 + 3 = 14 ( tuoåi )
Tuoåi meï hieän nay :
14 + 26 = 40 ( tuoåi )
Ñaùp soá : Tuoåi con 14 tuoåi
 Tuoåi meï 40 tuoåi
Baøi 5 ( 2 ñ )

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2020_2021.doc