Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 90: Ki-lô-mét vuông

Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 90: Ki-lô-mét vuông

 Bài tập 3:

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3 km và chiều rộng 2 km .Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

 Giải:

 Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là: 32=6(km2). Đáp số:6km2.

 

pptx 11 trang Khắc Nam 24/06/2023 190
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 90: Ki-lô-mét vuông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toan lop 4 
1 
 Môn Toán lớp 4 
 Ki-Lô-Mét vuông 
Toan lop 4 
2 
Các bạn ơ i! 
Đây là đ âu? 
Đây là Hồ G ươ m đ ấy các bạn ạ! 
Hồ G ươ m nằm ở thành phố nào nhỉ? 
Hồ G ươ m nằm ở thủ đ ô Hà Nội. 
Đố các bạn biết Hà Nội của chúng ta rộng bao nhiêu mét vuông? 
Diện tích của thủ đ ô Hà Nội là 912 000 000 m 2. 
Nào chúng ta cùng tìm xem còn đ ại l ư ợng nào ngắn h ơ n không nhé! 
Ki - lô- mét vuông. 
Vậy diện tích của thủ đ ô Hà Nội là bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 
Diện tích của thủ đ ô Hà Nội là 912 ki-lô-mét vuông. 
Toan lop 4 
3 
Tiết 90:Ki-lô-mét vuông. 
Toan lop 4 
4 
Các bạn có biết đ ể đ o diện tích lớn 
 nh ư diện tích thành phố,khu rừng ng ư ời ta 
th ư ờng dùng đơ n vị đ o diện tích nào không? 
Đó chính là Ki-lô-mét vuông 
đ ấy các bạn ạ! 
Ki-lô-mét vuông là diện tích của 
hình vuông có cạnh dài 1 ki-lô-mét. 
Ki-lô-mét vuông viết tắt là km 2 . 
1km 2 =1000000 m 2 . 
Toan lop 4 
5 
Bài tập 1: Viết chữ hoặc số thích hợp vào ô trống 
§äc 
ViÕt 
ChÝn tr¨m hai m­¬i mèt ki-l«-mÐt vu«ng 
Hai m­¬i ngh×n ki-l«-mÐt vu«ng 
509km 2 
320 000km 2 
921km 2 
2000km 2 
N¨m tr¨m linh chÝn ki-l«-mÐt vu«ng 
Ba tr¨m hai m­¬i ngh×n ki-l«-mÐt vu«ng 
Toan lop 4 
6 
Bài tập 2: 
Viết số thích hợp vào chỗ trống: 
 1km 2 = m 2 1000 000m 2 = km 2 1m 2 = dm 2 5km 2 = m 2 32m 2 49dm 2 = dm 2 2000000m 2 = km 2 
1000000 
1 
100 
5000000 
3249 
2 
Toan lop 4 
7 
 Bài tập 3: 
 Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3 km và chiều rộng 2 km .Hỏi diện tích của khu rừng đ ó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông? 
 Giải: 
 Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là: 3 2=6(km 2 ). Đáp số:6km 2 . 
Toan lop 4 
8 
Bài tập 4: 
 Trong các số d ư ới đ ây, chọn ra số đ o thích hợp chỉ: 
81cm 2 
900 dm 2 
40 m 2 
5 000 000 m 2 
324 000 dm 2 
330 991 km 2 
a) DiÖn tÝch phßng häc: 
b) DiÖn tÝch n­íc ViÖt Nam: 
Toan lop 4 
9 
 Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 ki-lô-mét.Ki-lô-mét vuông viết tắt là km 2 .1km 2 =1000000 m 2 .  
Toan lop 4 
10 
Mục tiêu: 
Giúp học sinh: 
Hình thành biểu t ư ợng về đơ n vị đ o diện tích ki-lô-mét vuông. 
 Phân biệt đư ợc khái niệm đ ó nằm trong hệ thống đ o diện tích. 
Toan lop 4 
11 
Cách thiết kế: 
Chia làm 10 Slide: 
Slide 1 : Tên bài,ng ư ời h ư ớng dẫn,ng ư ời thiết kế. 
Slide 2 :. Giới thiệu bài mới 
Slide 3 : Tên đ ầu bài 
Slide 4 : Giới thiệu nội dung bài. 
Slide 5 : Bài tập 1. 
Slide 6 : Bài tập 2. 
Slide 7 : Bài tập 3. 
Slide 8 : Bài tập 4. 
Slide 9 : Củng cố. 
Slide 10 : Mục tiêu. 
Slide 11 : Cách thiết kế. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_90_ki_lo_met_vuong.pptx