Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Bài hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Bài hai đường thẳng vuông góc

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng vuông góc tại C .

Hãy cho biết góc BCD , góc DCm , góc mCn , góc nCB là góc gì ? Các góc này có chung đỉnh gì ?

HAI ĐƯỜNG THẲNG Bm , Dn VUÔNG GÓC VỚI NHAU TẠO THÀNH 4 GÓC VUÔNG CHUNG ĐỈNH C.

 

pptx 11 trang Khắc Nam 24/06/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Bài hai đường thẳng vuông góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MÔN TOÁN LỚP 4 
BÀI HAI Đ Ư ỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
BÀI TOÁN : 
TRONG CÁC GÓC D Ư ỜI ĐÂY GÓC NÀO LÀ GÓC NHỌN , GÓC BẸT , GÓC TÙ , GÓC VUÔNG ? 
L 
P 
T 
Q 
R 
N 
A 
D 
G 
E 
B 
C 
H 
S 
V 
M 
I 
K 
Đọc tên hình và cho biết đ ó là hình gì ? Các góc A , B , C , D là góc gì ? 
Hình chữ nhật ABCD có các góc A , B , C , D là góc vuông 
D 
C 
B 
A 
HAI Đ Ư ỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
C 
B 
A 
D 
HAI Đ Ư ỜNG THẲNG Bm , Dn VUÔNG GÓC VỚI NHAU TẠO THÀNH 4 GÓC VUÔNG CHUNG ĐỈNH C. 
m 
n 
Hãy cho biết góc BCD , góc DCm , góc mCn , góc nCB là góc gì ? Các góc này có chung đ ỉnh gì ? 
Kéo dài hai cạnh BC và DC của hình chữ nhật ABCD ta đư ợc hai đư ờng thẳng vuông góc tại C . 
VẼ HAI Đ Ư ỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
- Vẽ đư ờng thẳng OM. 
M 
N 
O 
Đặt ê ke sao cho 1 cạnh của ê ke trùng với đư ờng thẳng OM. 
Vẽ đư ờng thẳng ON dọc theo cạnh kia của ê ke. 
Ta đư ợc đư ờng thẳng OM vuông góc với ON. 
K 
H 
I 
BÀI 1: 
 Hình: a 
 Hình: b 
N 
M 
L 
Trả lời : 
HI vuông góc IK . 
LM không vuông góc NM . 
Dùng ê ke đ ể kiểm tra hai đư ờng thẳng có vuông góc với nhau không? 
BÀI 2 : 
A 
D 
C 
B 
Trong hình chữ nhật ABCD , có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau là : 
AB và BC 
BC và CD 
CD và DA 
DA và AB 
Cho hình chữ nhật ABCD , AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình chữ nhật đ ó ? 
BÀI 3 : 
Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đ oạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau : 
A 
D 
C 
B 
E 
P 
Q 
R 
N 
M 
 Hình: a 
 Hình: b 
AE và ED 
ED và DC 
MN và NP 
NP và PQ 
BÀI 4 : 
Dùng ê ke kiểm tra góc vuông rồi nêu tên từng cặp đ oạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau: 
A 
B 
C 
D 
Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau? 
Hãy nêu tên từng cặp cạnh không vuông góc với nhau? 
DA và AB 
; AD và DC. 
; DC và CB. 
AB và BC 
Cặp cạnh vuông góc với nhau là 
Cặp cạnh không vuông góc với nhau là 
MỤC TIÊU : 
Giúp học sinh: 
Nhận biết đư ợc 2 đư ờng thẳng vuông góc , từ đ ó hiểu 2 đư ờng thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông chung đ ỉnh. 
Biết dùng ê ke đ ể kiểm tra và vẽ 2 đư ờng thẳng vuông góc . 
CÁCH THIẾT KẾ 
	Bài gồm: 11 Slide 
Slide 1 : Giới thiệu tên bài , ng ư ời h ư ớng dẫn , ng ư ời thiết kế . 
Slide 2 : Kiểm tra bài cũ . 
Slide 3 : Nhận diện hình và tên các góc. 
Slide 4 : Nhận biết 2 đư ờng thẳng vuông góc . 
Slide 5 : Cách vẽ và kiểm tra 2 đư ờng thẳng vuông góc bằng ê ke. 
Slide 6 : Bài tập 1. 
Slide 7 : Bài tập 2. 
Slide 8 : Bài tập 3. 
Slide 9 : Bài tập 4. 
Slide 10 : Mục tiêu. 
Slide 11 : Cách thiêt kế . 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_bai_hai_duong_thang_vuong_goc.pptx