Đề kiểm tra Chất lượng Cuối học kì I môn Toán Khối 4 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Đề kiểm tra Chất lượng Cuối học kì I môn Toán Khối 4 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)

Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm)

 a) Số gồm 8 triệu , 7 nghìn, 3 trăm, 2 đơn vị là:

A. 8 007 302 B. 8 073 020 C. 8732 D. 8 700 302

b) Trong phép chia có dư cho số chia là 136 thì số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?

A. 134 B. 135 C. 136 D. 137

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm)

 Vào đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, một siêu thị ngày đầu bán được 561 hộp nước sát khẩn, ngày thứ hai bán được 723 hộp, ngày thứ ba bán được 621 hộp. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu hộp nước sát khuẩn ?

 A. 1905 hộp B. 635 hộp C. 637 hộp D. 952 hộp

Câu 3 : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm)

 a) 10 dm2 = . cm2

 A. 10 B. 100 C. 1 000 D. 10 000

 b) 6 tấn 8kg = .kg

A. 6080 B. 600 008 C. 68 000 D. 6 008

 

doc 6 trang cuckoo782 11533
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Chất lượng Cuối học kì I môn Toán Khối 4 - Năm học 2020-2021 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán - Lớp 4
Năm học 2020 – 2021
Mạch kiến thức, 
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
TỔNG
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Số học: Đọc viết, các phép tính về số tự nhiên
Số câu
4
1
1
2
2
Số điểm
2đ
2đ
1đ
 1đ
2đ
Đại lượng và đo đại lượng: - Chuyển đổi, thực hiện phép tính với số đo khối lượng, số đo diện tích đã học.
Số câu
1
2
Số điểm
1đ
 2đ
Yếu tố hình học: - Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù, hai đường thẳng song song, vuông góc...
Số câu 
1
1
Số điểm
1đ
0.5đ
Giải toán: Giải được các bài tập liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Số câu
1
1
1
1
Số điểm
1đ
2đ
1đ
2đ
Tổng
Số câu
5
 1
1
2
1
7
3
Số điểm
3đ
1đ
2đ
3đ
1đ
6đ
4đ
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kỳ I lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu, số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
Số học 
Số câu
4
1
1
Câu số
1,3,4,6
7
10
Đại lượng và đo đại lượng
Số câu
1
Câu số
5
Yếu tố hình học
Số câu
 1
Câu số
5
Giải toán
Số câu
1
1
Câu số
2
8
Tổng số câu
Số câu
5
2
2
1
10
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2020 – 2021
	MÔN: TOÁN – LỚP 4 
Chữ kí giám thị
Trường: 
Số phách
Lớp: .
Họ và tên: 
Số báo danh (nếu có): __________________________________________________________________
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2010 - 2021
MÔN TOÁN – LỚP 4 
Điểm bài kiểm tra
Nhận xét của thầy (cô) giáo
Số phách
Bằng số
Bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm) 
 a) Số gồm 8 triệu , 7 nghìn, 3 trăm, 2 đơn vị là:
A. 8 007 302 B. 8 073 020 C. 8732 D. 8 700 302 
b) Trong phép chia có dư cho số chia là 136 thì số dư lớn nhất có thể là bao nhiêu?
A. 134 B. 135 C. 136 D. 137 
Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm) 
 Vào đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, một siêu thị ngày đầu bán được 561 hộp nước sát khẩn, ngày thứ hai bán được 723 hộp, ngày thứ ba bán được 621 hộp. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu hộp nước sát khuẩn ? 
 A. 1905 hộp B. 635 hộp C. 637 hộp D. 952 hộp
Câu 3 : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm) 
 a) 10 dm2 = .. cm2
 A. 10	 	 B. 100	 C. 1 000	 D. 10 000
 b) 6 tấn 8kg = ................................kg
6080 B. 600 008 C. 68 000 D. 6 008
Câu 4 : Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (1 điểm) 
Vào năm 1258, quân Mông Nguyên bắt đầu xâm lược nước ta. Nhà Trần ta đã anh dũng ba lần đánh bại quân xâm lược, cuộc chiến đã kết thúc vào năm 1288. 
Em hãy cho biết từ nhà Trần đánh bại quân xâm lược ba lần tính đến nay được bao nhiêu năm ? Năm ấy thuộc thế kỉ nào ?
Trả lời: Nhà Trần đánh bại quân xâm lược ba lần đến nay được .. năm. 
Năm ấy thuộc thế kỉ .
Câu 5: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng (0,5 điểm) 
Hình vẽ bên có mấy góc nhọn ?
 A. 3 góc nhọn
 B. 4 góc nhọn 
 C. 5 góc nhọn 
 D. 7 góc nhọn 
Câu 6: ( 0.5 điểm ) 
 Người thợ thứ nhất làm 20 sản phẩm hết 25 giờ. Người thợ thứ hai làm 20 sản phẩm hết 30 giờ. Hỏi làm 20 sản phẩm thì người thợ thứ nhất làm nhanh hơn người thợ thứ hai là bao nhiêu phút ?
 Trả lời: Người thợ thứ nhất làm nhanh hơn là: ..
Câu 7: ( 1 điểm )
 Quan sát bảng số liệu về dịch bệnh Covid-19 của một số tỉnh dưới đây và trả lời câu hỏi.
( Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế ) 
Tên nước
Số ca nhiễm
Số ca hồi phục
Cả nước
1421
1281
Hà Nội 
179
170
Hồ Chí Minh
144
133
Đà Nẵng
413
369
Ninh Bình
32
28
Quảng Nam
107
101
Nhìn vào bảng thống kê: 
a) Tỉnh có số ca nhiễm nhiều nhất là tỉnh: 
b) Em hãy viết tên các tỉnh có số ca hồi phục từ nhỏ đến lớn:
Câu 8: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
 a) 234 x 162 b) 3 657 : 21
 ......................
 .....................
 ....................... .....................
 .....................
 ...................... ......................
 ......................
 .....................
Câu 9: Giải bài toán sau : (2 điểm)
Trong đợt ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai vừa qua. Hai xe hàng chở được 1375 kg gạo. Biết xe thứ nhất chở được nhiều hơn xe thứ hai là 285 kg gạo. Hỏi mỗi xe trở được bao nhiêu kg gạo ?
Bài giải
 ......................
 .....................
 ....................... .....................
 .....................
 ......................
 ................... 
 .....................
 ....................... .....................
Câu 10: Tính giá trị biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)
2364 x 37 + 2364 x 62 + 2364 + 100
 ..................... ....................
 ...................
 ...................
 ................... ...................
 ................... ...................
BiÓu ®iÓm chÊm m«n To¸n - Líp 4
Bµi kiÓm tra CUỐI häc kú I( 2020 – 2021)
ChÊm xong céng ®iÓm toµn bµi råi lµm trßn: 5,25 -> 5 ; 5,5 -> 6
Câu 1: a) A - 0,5 ®iÓm	b) B - 0,5 ®iÓm
Câu 2: B 1 ®iÓm
Câu 3: a) C 0,5 ®iÓm	b) D 0,5điểm
Câu 4: - 732 năm( 0.5đ)	- Thuộc thế kỉ XIII ( thế kỉ 13) ( 0.5đ)
Câu 5: C 0,5đ
Câu 6: 300 phút ( 0.5 điểm )
Câu 7: a) 0.5 điểm 
	 b) Ninh Bình, Quảng Nam, HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 	( 0.5đ)
Câu 8: Mỗi phép đặt tính và tính đúng được 0.5 điểm.
Câu 9: 2 điểm
Hai lần xe thứ nhất ( hoặc xe thứ hai) 0,25 điểm
Xe thứ nhất ( hoặc xe thứ hai ) : cho 0,5 điểm
Tìm được số kg gạo xe còn lại: 0,75 điểm
Đáp số đúng: 0.5 điểm
Hoặc cách 2:
 Bài giải
Tính được xe thứ nhất ( hoặc xe thứ hai) 0.75 đ
Tính được xe thứ hai ( hoặc xe thứ nhất ) 0.75 đ
Đáp số đúng:	 0.5 đ
Lưu ý
Câu trả lời sai, phép tính đúng và ngược lại không cho điểm
Toàn bài thiếu đơn vị trừ 0,25đ
Đáp số không đủ hai đối tượng trừ 0,25 đ
Câu 10: 1đ
Tính bằng cách thuận tiện, cho kết quả đúng 1 đ. Tính thông thường không cho điểm
Lưu ý: HS tính cách thuận tiện. kết quả sai cho 1 nửa số điểm
2364 x 37 + 2364 x 62 + 2364 + 100
= 2364 x ( 37 + 62 + 1 ) + 100
= 2364 x 100 + 100	0,5đ
= 236400 + 100
= 236 500	0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_cuoi_hoc_ki_i_mon_toan_khoi_4_nam_hoc.doc