Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 87: Dấu hiệu chia hết cho 9

Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 87: Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

THỰC HÀNH

Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99; 1999; 108; 5643; 29385.

BÀI LÀM

Các số chia hết cho 9 là:

99, Vì 9+9=18

108, Vì 1+8+0=9

5643, Vì 5+6+4+3=18

29385, Vì 2+9+3+8+5=27

 

pptx 9 trang Khắc Nam 24/06/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 87: Dấu hiệu chia hết cho 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN TOÁN LỚP 4 
 
TIẾT 87: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 
TOÁN 
BÀI 87: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 
NHOÙM 1 
NHOÙM 2 
SOÁ 
SOÁ 
10 
11 
13 
11 
14 
15 
10 
9 
9 
9 
9 
18 
18 
72 
54 
711 
603 
657 
99 
82 
182 
94 
74 
716 
807 
451 
TỔNG CÁC CHỮ SỐ 
TỔNG CÁC CHỮ SỐ 
CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 9 
CÁC SỐ KHÔNG CHIA HẾT CHO 9 
a- Thực hiện phép chia các số sau cho 9 
Rồi phân thành 2 nhóm và ghi vào bảng sau 
72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716; 807; 451; 675; 99 
a- Thực hiện phép chia các số sau cho 9 
Rồi phân thành 2 nhóm và ghi vào bảng sau 
SỐ 
SỐ 
NHÓM 2 
NHÓM 1 
10 
15 
14 
11 
13 
11 
10 
18 
18 
9 
9 
9 
9 
72 
54 
711 
603 
657 
99 
82 
182 
94 
74 
716 
807 
451 
TỔNG CÁC CHỮ SỐ 
TỔNG CÁC CHỮ SỐ 
CÁC SỐ CHIA HẾT CHO 9 
CÁC SỐ KHÔNG CHIA HẾT CHO 9 
b- DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 
72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716; 807; 451; 675; 99 
Dấu hiệu chia hết cho 9 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 
THỰC HÀNH 
Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 
99; 1999; 108; 5643; 29385. 
BÀI LÀM 
Các số chia hết cho 9 là: 
99, Vì 9+9=18 
108, Vì 1+8+0=9 
5643, Vì 5+6+4+3=18 
29385, Vì 2+9+3+8+5=27 
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 
THỰC HÀNH 
Bài 2: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9 
96; 108; 7853; 5554; 1097. 
BÀI LÀM 
Các số không chia hết cho 9 là: 
96, Vì 9+6=15 
7853, Vì 7+8+5+3=23 
5554, Vì 5+5+5+4=19 
96; 
7853 
5554 
1097 
1097, Vì 1+0+9+7=17 
Số cần tìm thoả mãn những đ iều kiện nào? 
Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9. 
31 ; 
Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống đ ể đư ợc số chia hết cho 9 
35 ; 
2 5 
? 
? 
? 
2 
5 
1 
Dấu hiệu chia hết cho 9 
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. 
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_87_dau_hieu_chia_het_cho_9.pptx