Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 53: Nhân với số có số tận cùng là chữ số 0

Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 53: Nhân với số có số tận cùng là chữ số 0

? Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10 ?

? Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10 ?

? Hãy tách tiếp số 70 thành tích của một số nhân với 10 ?

 230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10)

? Hãy áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân để tính giá trị biểu thức (23 x 10) x (7 x10)

 

pptx 10 trang Khắc Nam 24/06/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Tiết 53: Nhân với số có số tận cùng là chữ số 0", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn Toán - Lớp 4 
Tiết 53. Nhân với số có số tận cùng là chữ số 0 
Kiểm tra bài cũ 
Bài tập 3 trang 61 (SGK): 
Bài giải: 
Tóm tắt: 
Có: 8 phòng học 
Mỗi phòng: 15 bộ bàn ghế 
Mỗi bộ bàn ghế: 2 học sinh 
Hỏi : ? học sinh đ ang ngồi học. 
Cách 1: 
Số học sinh của một lớp là: 
	2 x 15 = 30 (hs) 
Số học sinh của 8 lớp là: 
	30 x 8 = 240 (hs) 
	Đáp số: 240 học sinh 
Cách 2: 
Số bộ bàn ghế của 8 lớp là: 
	15 x 8 = 120 (bộ) 
Số học sinh của 8 lớp là: 
	2 x 120 = 240 (hs) 
	Đáp số: 240 học sinh 
Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0 
Tính: 	1324 x 20 
? 20 có tận cùng là là bao nhiêu ? 
? 20 bằng 2 nhân với mấy ? 
1324 x 20 = 1324 x (2 x 10) 
Hãy tính giá trị của: 1324 x (2 x 10) ? 
1324 x (2 x 10) = (1324 x 2) x 10 = 2648 x 10 = 26480 
? Vậy 1324 x 20 bằng bao nhiêu? 
? 2648 là tích của các số nào? 
? Em có nhận xét gì về số 2648 và số 26480? 
? Số 20 có mấy chữ số 0 ở tận cùng? 
Kết luận : “Vậy khi thực hiện nhân 1324 v ơ i 20 chúng ta chỉ việc thực hiện phép nhân 1324 với 2 rồi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải tích vừa tìm đư ợc” 
Hãy đ ặt tính và thực hiện tính 1324 x 20 ? 
 1324 x 20 bằng 26480. 
 26480 chính là 2648 thêm một chữ số 0 vào bên phải. 
 2648 là tích của 1324 với 2 
 Số 20 có một chữ số 0 ở tận cùng 
1324 
x 
20 
0 
8 
4 
6 
2 
- Viết chữ số 0 vào hàng đơ n vị của tích 
- 2 nhân 4 bằng 8, viết 8 vào bên trái 0 
- 2 nhân 2 bằng 4, viết 4 vào bên trái 8 
- 2 nhân 3 bằng 6, viết 6 vào bên trái 4 
- 2 nhân 1 bằng 2, viết 2 vào bên trái 6 
Nhân các số có tận cùng là chữ số 0 
Tính: 	230 x 70 
? Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10 ? 
 230 = 23 x 10 
 230 = 23 x 10 
? Hãy áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân đ ể tính giá trị biểu thức (23 x 10) x (7 x10) 
? 161 là tích của những số nào? 
 230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10) 
 161 là tích của 23 và 7 
230 
x 
10 
0 
0 
1 
6 
1 
- Viết hai chữ số 0 vào hàng đơ n vị và hàng chục 
- 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 vào bên trái 0, nhớ 2 
- 7 nhân 2 bằng 14, thêm 2 bằng 16,viết 6 vào bên trái 1 
? Hãy tách số 230 thành tích của một số nhân với 10 ? 
? Hãy tách tiếp số 70 thành tích của một số nhân với 10 ? 
 70 = 7 x 10 
 (23 x 10) x (7 x 10)= (23x7) x (10 x 10) = 161 x 100 = 16100 
? Em có nhận xét gì về số 161 và 16100 ? 
 16100 là 161 thêm hai chữ số 0 vào bên phải 
? Số 230 có mấy chữ sô 0 ở tận cùng ? 
 Số 230 có một chữ số 0 ở tận cùng 
? Số 70 có mấy chữ sô 0 ở tận cùng ? 
 Số 70 có một chữ số 0 ở tận cùng 
? Cả hai thừa số của phép nhân 230 x 70 có tất cả mấy chữ số 0 ở tận cùng? 
 Có hai chữ số 0 ở tận cùng 
Kết luận : “Khi thực hiện nhân 230 với 10 chúng ta chỉ việc thực hiện phép nhân 230 với 10 rồi viết thêm hai chữ số 0 vào bên phải tích vừa tìm đư ợc” 
Hãy đ ặt tính và thực hiện tính 230 x 10 
Bài 1: Đặt tính rồi tính ? 
a, 1342 x 40 
b, 13546 x 30 
c, 5642 x 200 
1342 
x 
40 
0 
8 
6 
3 
5 
Bài làm 
a, 1342 x 40 
b, 13546 x 30 
13546 
x 
30 
0 
8 
3 
6 
0 
4 
c, 5642 x 200 
5642 
x 
200 
0 
0 
4 
8 
2 
11 
Bài 2: Tính ? 
a, 1326 x 300 
b, 3450 x 20 
c, 1450 x 800 
1326 
x 
300 
0 
0 
8 
7 
9 
Bài làm 
a, 1326 x 300 
b, 3450 x 20 
3450 
x 
20 
0 
0 
0 
9 
6 
c, 1450 x 800 
1450 
x 
800 
0 
0 
0 
0 
6 
11 
3 
Bài 3: 
Một bao gạo cân nặng 50 kg, một bao ngô cân nặng 60 kg. Một xe ô tô chở 30 bao gạo và 40 bao ngô. Hỏi xe ô tô đ ó chở tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô ? 
Bài làm 
Ô tô đ ó chở số gạo là: 
50 x 30 = 1500 (kg) 
Ô tô đ ó chở số ngô là: 
60 x 40 = 2400 (kg) 
Ô tô đ ó chở tất cả số gạo và số ngô là: 
1500 + 2400 = 3900 (kg) 
Đáp số: 3900 kg gạo và ngô 
Bài 4: 
Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30 cm, chiều dài gấp đ ôi chiều rộng. Tính diện tích của tấm kính đ ó ? 
Bài làm 
Chiều dài tấm kính đ ó là: 
30 x 2 = 60 (cm) 
Diện tích của tấm kính đ ó là: 
60 x 30 = 1800 (cm 2 ) 
Đáp số: 1800 cm 2 
Củng cố 
a, Điền số tròn chục vào ô trống  
 x 3 < 90 
 x 4 < 100 
b, Điền số tròn tr ă m vào ô trống  
 x 10 < 3000 
 x 20 < 10.000 
Cách thiết kế 
* Chia làm 10 Slide : 
Slide 1: Tên bài, giáo viên h ư ớng dẫn, ng ư ời thiết kế. 
Slide 2: Mục tiêu 
Slide 3: Kiểm tra bài cũ 
Slide 4: Phép nhân với số có tận cùng là chữ số 0 
Slide 5: Phép nhân các số có tận cùng là chữ số 0 
Slide 6: Bài tập 1 
Slide 7: Bài tập 2 
Slide 8: Bài tập 3 
Slide 9: Bài tập 4 
Slide 10: Củng cố 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_tiet_53_nhan_voi_so_co_so_tan_cung_la_c.pptx