Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Vẽ hai đường thẳng vuông góc

1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Trường

Hợp

Điểm

E ở trên

 đường

thẳng AB

Cạnh góc vuông thứ hai

Cạnh góc vuông thứ nhất

2. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.

Trường

Hợp

Điểm

E ở ngoài

 đường

thẳng AB

Cạnh góc vuông thứ hai

Cạnh góc vuông thứ nhất

 

pptx 12 trang Khắc Nam 24/06/2023 1340
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Vẽ hai đường thẳng vuông góc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
Môn : Toán - Lớp 4 
TOÁN: 
* . Kiểm tra bài cũ: 
Hãy nêu các cặp cạnh song song và các cặp cạnh vuông góc có trong hình dưới đây: 
- Các cặp cạnh song song với nhau, vuông góc với nhau có trong hình vẽ là: 
+ MN song song với PQ 
+ MN vuông góc với MQ; 
M 
Q 
P 
N 
MQ vuông góc với PQ. 
Toán : VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
* Bài mới : 
Giới thiệu bài mới : 
A 
E 
B 
D 
C 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước. 
Cạnh góc vuông thứ hai 
Cạnh góc vuông thứ nhất 
Trường 
Hợp 
Điểm 
E ở trên 
 đường 
thẳng AB 
 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
2. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước. 
Cạnh góc vuông thứ hai 
Cạnh góc vuông thứ nhất 
A 
B 
E 
D 
C 
Trường 
Hợp 
Điểm 
E ở ngoài 
 đường 
thẳng AB 
 
3. Đường cao của hình tam giác: 
Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H. 
A 
B 
C 
H 
Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
 
4. Thực hành – Luyện tập : 
1 
Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau: 
C 
E 
D 
C 
E 
D 
C 
E 
D 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
a 
b 
c 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
2 
Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường sau: 
A 
B 
C 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
H 
A 
B 
C 
A 
B 
C 
H 
H 
3 
A 
B 
C 
D 
E 
G 
Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB. 
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó. 
 Các hình chữ nhật đó là: 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
ABCD, 
AEGD, 
v à EBCG. 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
Câu1 
Tôi l ă góc bĩ hơn góc vuông. Vậy tôi l ă góc gì ? 
Câu 2 
Câu 3 
Tôi l ă góc bĩ hơn góc tù nhưng lớn hơn góc nhọn. Vậy t ôi l ă góc gì ? 
T ô i l ă góc lớn hơn góc vuông nhưng bĩ hơn góc bẹt. Vậy tôi là góc gì ? 
B ạ n l ă g óc nhọn. 
B ạ n l ă g óc vuông. 
B ạ n l ă góc tù. 
4. Củng cố - dặn dò: 
Trò chơi : Tôi l ă ai ? 
O 
N 
M 
H 
K 
I 
B 
O 
A 
Câu4 
Tôi l ă g ó c lớn bằng hai góc vuông. Vậy t ôi l ă g ó c gì? 
Câu5 
Câu6 
Ch ú ng ta l ă hai đường thẳng m ă mỗi khi gặp nhau thì tạo th ă nh 4 góc vuông. Vậy ch ú ng ta l ă ai? 
Chúng ta là hai đường thẳng mà không bao giờ gặp nhau . Vậy ch ú ng ta l ă ai ? 
B ạ n l ă g óc bẹt. 
Ch úng ta là hai đường thẳng vuông góc. 
Ch úng ta là hai đường thẳng song song. 
A 
B 
C 
D 
A 
B 
C 
D 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
D 
O 
C 
A 
E 
B 
D 
C 
A 
E 
B 
D 
C 
A 
B 
C 
H 
TOÁN: 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_ve_hai_duong_thang_vuong_goc.pptx