Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất giao hoán của phép nhân - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất giao hoán của phép nhân - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc

Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức : 4 x 3 và 3 x 4

4 x 3 =12

 và 3x 4=12

 Vậy: 4 x 3 = 3 x 4

Vậy hai phép nhân có thừa số giống nhau thì có kết quả như thế nào ?

Vậy hai phép nhân có thừa số giống nhau thì luôn luôn bằng nhau

 

pptx 26 trang Khắc Nam 24/06/2023 1370
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tính chất giao hoán của phép nhân - Trường TH Nguyễn Bá Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC 
Toán 4 : 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Đặt tính rồi tính : 
 459123 x 5 304879 x 6 
 459123 
 x 5 
 2295615 
 304879 
 x 6 
1829274 
Kiểm tra bài cũ : 
 7 x 5 = 35 
 và 5 x 7 = 35 
 Vậy: 7 x 5 = 5 x 7 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức : 
 7 x 5 và 5 x 7 
Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức : 4 x 3 và 3 x 4 
 4 x 3 =12 
 và 3x 4=12 
 Vậy: 4 x 3 = 3 x 4 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Vậy hai phép nhân có thừa số giống nhau thì có kết quả như thế nào ? 
Vậy hai phép nhân có thừa số giống nhau thì luôn luôn bằng nhau 
So sánh giá trị của hai biểu thức :a x b và b x a trong bảng sau : 
5 
6 
4 
a 
7 
8 
b 
4 
7 x 6 = 42 
8 x 4 = 32 
b x a 
a x b 
4 x 8 = 32 
6 x 7 = 42 
5 x 4 = 20 
4 x 5 = 20 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
 Vậy giá trị của bi ể u thức a x b luôn như thế nào với giá trị của biểu thức b x a ? 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
 A. a x b > b x a B. a x b = b x a C. a x b < b x a 
B. a x b = b x a 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
a x b = b x a 
B ài tập 1 : V i ết số thích hợp vào ô trống 
a) 4 x 6 = 6 x 
 207 x 7 = x 207 
b) 3 x 5 = 5 x 
 2138 x 9 = x 2138 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Bài tập 1 : Viết số thích hợp vào ô trống 
a) 4 x 6 = 6 x 
 207 x 7 = x 207 
b) 3 x 5 = 5 x 
 2138 x 9 = x 2138 
4 
7 
3 
9 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Bài tập 2 : Tính 
a)1357 x 5 
 7 x 853 
 b) 40263 x 7 
 5 x 1326 
 c) 23109 x 8 
 9 x 1427 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
 a)1357 x 5 = 7 x 853 = 
 5971 
c) 23109 x 8 = 9 x 1427 = 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
 6785 
184872 
12843 
b) 40263 x 7 = 
 5 x 1326 = 
281841 
6630 
Bài tập 3 : Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau 
a) 4 x 2145 
c) 3964 x 6 
e) 10287 x 5 
 b) (3 + 2) x 10287 
 d) (2100 + 45) x 4 
 g) (4 + 2) x (3000 + 964) 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
 A. 4 x 2145 = (3 + 2) x 10287 B. 4 x 2145 = (2100 + 45) x 4 C. 4 x 2145 = (4 + 2) x (3000 + 964) 
B ạn nói đúng ! 
R ất tiếc ! Sai mất rồi 
 A. 3964 x 6 = (3 + 2) x 10287 B. 3964 x 6 = (2100 + 45) x 4 C. 3964 x 6 = (4 + 2) x (3000 + 964) 
Bạn đ ã 
đ úng! 
Rất tiếc! Sai mất rồi. 
 A. 10287 x 5 = (3 + 2) x 10287 B. 10287 x 5 = (2100 + 45) x 4 C. 10287 x 5 = (4 + 2) x (3000 + 964)  
Bạn đ ã 
đ úng! 
Rất tiếc! Sai mất rồi. 
Bài tập 3 : Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau 
a) 4 x 2145 
c) 3964 x 6 
e) 10287 x 5 
 b) (3 + 2) x 10287 
 d) (2100 + 45) x 4 
 g) (4 + 2) x (3000 + 964) 
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN 
Bài tập : Số ? 
a) a x = x a = a b) a x = x a = 0 
a) a x 1 = 1 x a = a b) a x 0 = 0 x a = 0 

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_tinh_chat_giao_hoan_cua_phep_nhan_t.pptx