Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (Trang 47)

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (Trang 47)

Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ?

 

pptx 16 trang Khắc Nam 24/06/2023 240
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (Trang 47)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ: 
Đặt tính rồi tính: 
1764 + 764 = 
1764 – 764 = 
Đáp án: a. 	1764 
 	 764 
	 2528 
	b. 	1764 
 	 	 764 
	 1000 
- 
+ 
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 
(Trang 47) 
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. 
Số lớn: 
Số b é : 
70 
? 
? 
10 
Tóm tắt 
10 
Số b é : 
Số lớn: 
70 
? 
? 
Tóm tắt 
70 
Số bé: 
Số lớn: 
Bài giải 
Hai lần số bé là: 
70-10=60 
Số bé là: 
60:2=30 
Số lớn là: 
30+10=40 
Đáp số: Số lớn: 40 
 Số bé : 30 
Tóm tắt 
? 
? 
10 
Cách 1 : Tìm số bé trước 
Số bé = (Tổng - Hiệu):2 
Số lớn: 
Số b é : 
70 
? 
? 
10 
Cách 2 : Tìm số lớn trước 
Cách 2 : Tìm số lớn trước 
Bài giải 
Hai lần số lớn là: 
70+10=80 
Số lớn là: 
80:2=40 
Số bé là: 
40-10=30 
Đáp số: Số lớn: 40; 
	 Số bé: 30. 
Số lớn = (Tổng + Hiệu):2 
Số bé: 
Số lớn: 
? 
? 
70 
10 
10 
10 
Tóm tắt 
Số bé: 
Số lớn: 
? 
? 
70 
10 
Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. 
Tóm tắt 
Cách 1 
Cách 2 
Hai lần số bé là: 
 70-10=60 
Số bé là: 
60:2=30 
Số lớn là: 
30+10=40 
Đáp số: Số lớn: 40 
 Số bé : 30 . 
Bài giải 
Bài giải 
Hai lần số lớn là: 
70+10=80 
Số lớn là: 
80:2=40 
Số bé là: 
40-10=30 
Đáp số: Số lớn: 40 
	 Số bé: 30. 
Bài 1: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? 
Tóm tắt 
Tuổi bố: 
? tuổi 
Tuổi con: 
38 tuổi 
? tuổi 
58 tuổi 
Bài giải 
Hai lần tuổi của con là: 
58 – 38 = 20 (tuổi) 
 Tuổi của con là: 
20 : 2 = 10 (tuổi) 
Tuổi của bố là: 
10 + 38 = 48 (tuổi) 
Đáp số: bố: 48 tuổi 
 con :10 tuổi. 
Bài giải 
Hai lần tuổi của bố là: 
58 + 38 = 96 (tuổi) 
Tuổi của bố là: 
96 : 2 = 48 (tuổi) 
Tuổi của con là: 
48 – 38 = 10 (tuổi) 
Đáp số: bố: 48 tuổi 
 con: 10 tuổi. 
Bài 2: Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái ? 
H ọc sinh trai : 
H ọc sinh gái: 
28 H ọc sinh 
? H ọc sinh 
? H ọc sinh 
4 H/S 
Tóm tắt 
Bài giải 
Hai lần số học sinh trai là: 
28 + 4 = 32 (học sinh) 
Số học sinh trai là: 
32 : 2 = 16 (học sinh) 
Số học sinh gái là: 
16 - 4 = 12 (học sinh) 
Đáp số: 16 học sinh trai, 
 12 học sinh gái. 
Bài giải 
Hai lần số học sinh gái là: 
28 - 4 = 24 (học sinh) 
Số học sinh gái là: 
24 : 2 = 12 (học sinh) 
Số học sinh trai là: 
12 + 4 = 16 (học sinh) 
Đáp số: 16 học sinh trai, 
 12 học sinh gái. 
Bài 4 : Tính nhẩm 
	 Tổng của hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó ? 
Đáp án: 
Số lớn là 8 . 
Số bé là 0 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_tim_hai_so_khi_biet_tong_va_hieu_cu.pptx