Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Nhân một số với một tổng. Nhân một tổng với một số

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Nhân một số với một tổng. Nhân một tổng với một số

Nhân trước số với từng số hạng rồi cộng lại

Số ô vuông xanh là: 4 x 3

Số ô vuông đỏ là: 4 x 2

Toàn bộ số ô vuông là:

 4 x 3 + 4 x 2

Tính tổng trước rồi nhân số với tổng

Số ô vuông ở một cột là: 4

Số ô vuông ở một hàng là: 3 + 2

Toàn bộ số ô vuông là:

 4 x (3 + 2)

 

pptx 13 trang Khắc Nam 24/06/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Nhân một số với một tổng. Nhân một tổng với một số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
Số ô vuông xanh là: 4 x 3 
Số ô vuông đ ỏ là: 4 x 2 
Toàn bộ số ô vuông là: 
 4 x 3 + 4 x 2 
12 + 8 = 20 
Số ô vuông ở một cột là: 4 
Số ô vuông ở một hàng là: 3 + 2 
Nhân tr ư ớc số với từng số hạng rồi cộng lại 
Tính tổng tr ư ớc rồi nhân số với tổng 
Toàn bộ số ô vuông là: 
 4 x (3 + 2) 
4 x 5 = 20 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
BÀI 1: Tính theo 2 cách 
TÝnh tæng tr­íc 
Nh©n tr­íc víi tõng sè h¹ng 
6x (4 + 3) = 
9x(2 + 7) = 
(5 + 4)x8 = 
6 x 7 = 42 
6 x 4 + 6 x 3 = 24 + 18 = 42 
9 x 9 = 81 
9 x 2 + 9 x 7 = 18 + 63 = 81 
9 x 8 = 72 
5 x 8 + 4 x 8 = 40 + 32 = 72 
BÀI 2: Ghi + vào cách tính nhanh nhất 
	 9 x 10 = 90 
	 9 x 4 + 9 x 6 = 36 + 54 = 90 
	 ( 7 + 3 ) x6 = 60 
 	 42 + 18 = 60	 
	 7 x 11 = 77 
 7 x 8 + 7 x 3 = 56 + 21 = 77	 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
 + 
 + 
 + 
9x ( 4 + 6 ) = 
7 x 6 + 3 x 6 = 
7 x ( 8 + 3 ) = 
Bài 3 Tính theo cách thích hợp 
( 8 + 5 ) x 3 = 
4 x ( 6 + 2 + 2 ) = 
(3 x 5 + 7 x 5 ) = 
16 x 5 = 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
8 x 3 + 5 x 3 = 24 + 15 = 39 
4 x 10 = 40 
5 x ( 3 + 7 ) = 5 x 10 = 50 
( 10 + 6 ) x 5 = 10 x 5 + 6 x 5 = 50 + 30 = 80 
BÀI 4 
? chân bò, dê 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
5 x ( 4 + 6 ) = 5 x 4 5x6 
+ 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
( 6 + 9 ) x 5 = 6 x 5 9 x 5 
+ 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
( a + b ) x n = a n + b n 
X 
X 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
m x a + m x b = m (a + b) 
X 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
(12 – 8 ) x 5 = 12 x 5 8 x 5 
- 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
5 x ( 12 – 8 ) = 5 x 12 5 x 8 
- 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
(a – b ) x n = a n – b n 
X 
X 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 
X 
- 
m x a – m x b = m (a b ) 
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNGNHÂN MỘT TỔNG VỚI MỘT SỐ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_nhan_mot_so_voi_mot_tong_nhan_mot_t.pptx