Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 - Năm học 2020-2021 - Trần Thị Liên

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 - Năm học 2020-2021 - Trần Thị Liên

Các số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 được gọi là số gì ?

Các số lẻ có chia hết cho 2hay không? Cho ví dụ

Nhiệm vụ: (Làm việc nhóm 4)

1. Tìm ba số chia hết cho 5, ba số không chia hết cho 5 và viết phép chia tương ứng.

2. Em có nhận xét gì về chữ số tận cùng bên phải của số bị chia trong các phép tính trên?

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Số như thế nào thì chia hết cho 5?

Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Các số như thế nào thì không chia hết cho 5?

Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.

Hãy so sánh dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.

Giống nhau:

 Đều có chữ số tận cùng là chữ số 0.

Khác nhau:

 - Dấu hiệu chia hết cho 2, ngoài chữ số tận cùng là 0 còn có các chữ số: 2, 4, 6, 8.

 - Dấu hiệu chia hết cho 5, chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

 

pptx 20 trang ngocanh321 4730
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 85: Dấu hiệu chia hết cho 5 - Năm học 2020-2021 - Trần Thị Liên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi độngTRƯỜNG TH PHÚC ỨNGTOÁNDẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5GV: TRẦN THỊ LIÊNNĂM HỌC: 2020 - 2021KHỞI ĐỘNGThứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánNhững số chia hết cho 2 có đặc điểm gì?Em hãy cho ví dụ Các số: 0; 2; 4; 6; 8 được gọi là số gì ?KHỞI ĐỘNGCác số có chữ số tận cùng là 1; 3; 5; 7; 9 được gọi là số gì ?Các số lẻ có chia hết cho 2hay không? Cho ví dụThứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánNhiệm vụ: (Làm việc nhóm 4)1. Tìm ba số chia hết cho 5, ba số không chia hết cho 5 và viết phép chia tương ứng.2. Em có nhận xét gì về chữ số tận cùng bên phải của số bị chia trong các phép tính trên?Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 530 : 5 =35 : 5 =25 : 5 =40 : 5 =15 : 5 =20 : 5 =Số chia hết cho 5 4 6 8 3 57000555 Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5 Ví dụ:32 : 5 = 37 : 5 =46 : 5 =53 : 5 =44 : 5 =41 : 5 = 8 (dư 1)10 (dư 3)8 (dư 4)9 (dư 1)7 (dư 2) 6 (dư 2)58 : 5 =11 (dư 3)19 : 5 =3 (dư 4)Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.12346789Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Số như thế nào thì chia hết cho 5?Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Các số như thế nào thì không chia hết cho 5?Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Các số chia hết cho 5 có đăc điểm gì?Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Chú ý: Các số không có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5 Hãy so sánh dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu chia hết cho 5.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Giống nhau: Đều có chữ số tận cùng là chữ số 0.Khác nhau: - Dấu hiệu chia hết cho 2, ngoài chữ số tận cùng là 0 còn có các chữ số: 2, 4, 6, 8. - Dấu hiệu chia hết cho 5, chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Bài 1: Trong các số 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 4 674 ; 3 000 ; 945 ; 5 553.a) Số chia hết cho 5 là: 35 ; 660 ; 3 000 ; 945.b) Số không chia hết cho 5 là: 8 ; 57 ; 4 674 ; 5 553.Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Trong các số: 35; 8 ; 57 ; 660 ; 945 ; 5553 ; 3000.a) Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2?b) Số nào chia hết cho 5 như­ng không chia hết cho 2?Bµi 4:Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 535 ; 660 ; 5553660 ; 3000 ; 5553Số vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 2 là:660 ; 94535 ; 94535 ; 3000945; 3000Chọn đáp án đúng:Số chia hết cho 5 như­ng không chia hết cho 2 là: 660 ; 300035 ; 57 ; 8 ; 945Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5Bài 2. Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm150 < < 1603575 < < 3585335; 340; 345; ; .; 360Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 51553580350355 Ai nhanh hơn Với ba chữ số 0 ; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và chia hết cho 5.750570705- Các số như thế nào sẽ chia hết cho 2?Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5- Những số chia hết cho 5 có đặc điểm gì?- Một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là số mấy?Veà nhaø: - Xem laïi caùc baøi taäp vöøa hoïc. - Chuaån bò baøi:Dấu hiệu chia hết cho 9Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.ToánDấu hiệu chia hết cho 5

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_85_dau_hieu_chia_het_cho_5_nam_hoc.pptx