Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 42: Hai đường thẳng song song - Năm học 2020-2021 - Triệu Thị Minh Phương

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 42: Hai đường thẳng song song - Năm học 2020-2021 - Triệu Thị Minh Phương

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD về hai phía ta được hai đường thẳng song song với nhau.

Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.

 Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng không cắt nhau.

 Hai đường thẳng AB và CD không song song với nhau vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng cắt nhau.

Hai đường thẳng EG và CK song song với nhau. Vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng không cắt nhau.

Hãy so sánh hai đường thẳng song song với hai đường thẳng vuông góc.

Hai đường thẳng vuông góc:

Cắt nhau

Tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.

Hai đường thẳng song song:

-Không bao giờ cắt nhau.

Bài 1. a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và CD là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ nhật đó.

Hình chữ nhật ABCD có:

 cạnh AB song song với cạnh DC

 cạnh AD song song với cạnh BC

 

ppt 14 trang ngocanh321 4700
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 42: Hai đường thẳng song song - Năm học 2020-2021 - Triệu Thị Minh Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ1Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018ToánKiÓm tra:1. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD. H·y chØ ra ra c¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc vu«ng gãc víi nhau.ABCDC¸c cÆp c¹nh vu«ng gãc víi nhau lµ: C¹nh AB vu«ng gãc c¹nh BC, c¹nh BC vu«ng gãc víi c¹nh CD, c¹nh CD vu«ng gãc víi c¹nh AD, c¹nh AD vu«ng gãc víi c¹nh AB.2. Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành mấy góc vuông?1234NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê tham Lớp 4AM«n: To¸n Trường Tiểu học Thắng LợiGi¸o viªn thùc hiÖn: Triệu Thị Minh Phương NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê tham Lớp 4AM«n: TËp ®äcTrường Tiểu học Thắng LợiGi¸o viªn thùc hiÖn: Triệu Thị Minh Phương a) Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau.ABCDa) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: Cạnh AB và cạnh AD, cạnh AD và cạnh DC.b) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau là: cạnh BC và cạnh CD, cạnh AB và cạnh BCABCDABCDThứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songKéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD về hai phía ta được hai đường thẳng song song với nhau.ABCDHai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.ABCD Hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng không cắt nhau.MNQPThứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songABCD Hai đường thẳng AB và CD không song song với nhau vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng cắt nhau.Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songEGCKHai đường thẳng EG và CK song song với nhau. Vì kéo dài hai đường thẳng này ta thấy chúng không cắt nhau.Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018ToánHai đường thẳng song songHai đường thẳng vuông góc:Cắt nhau Tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.Hai đường thẳng song song: -Không bao giờ cắt nhau.Hãy so sánh hai đường thẳng song song với hai đường thẳng vuông góc.Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songBài 1. a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và CD là một cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ nhật đó.ABCDb) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.MNPQHình vuông MNPQ có: cạnh MN song song với cạnh QP cạnh MQ song song với cạnh NP10Hình chữ nhật ABCD có: cạnh AB song song với cạnh DC cạnh AD song song với cạnh BCThứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songABCDEGCạnh BE song song với cạnh AG và cạnh CDBài 2. Trong hình dưới đây, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?Thứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songBài3(a). Trong mỗi hình dưới đây : Nêu tên cặp cạnh song song với nhau.MNPQDEGHICạnh MN song song với cạnh QPCạnh DI song song với cạnh GHThứ ba ngày 3 tháng 11 năm 2020ToánHai đường thẳng song songEm hãy tìm trong gia đình mình những đồ vật có hình ảnh hai đường thẳng song song. Vẽ lại một trong những đồ vật đó.Xem lại bài: Hai đường thẳng song song.Làm các bài tập trong vở bài tập.Chuẩn bị bài :“Vẽ hai đường thẳng vuông góc”Hai đường thẳng song song13KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ VUI KHOẺ HẠNH PHÚC CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_42_hai_duong_thang_song_song_nam_ho.ppt