Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Thu Thảo

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Thu Thảo

1. Ví dụ

a) 48352 + 21026 = ?

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

2 cộng 6 bằng 8, viết 8

5 cộng 2 bằng 7, viết 7

3 cộng 0 bằng 3, viết 3

8 cộng 1 bằng 9, viết 9

4 cộng 2 bằng 6, viết 6

48352 + 21026 = 69378

b) 367859 + 541728 = ?

Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:

9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1

5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8

8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

367859 + 541728 = 909587

Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta làm như thế nào? Thực hiện các phép tính theo thứ tự nào?

Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện 2 bước:

Bước 1: Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu “+” và kẻ gạch ngang.

­ước 2: Tính: Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.

ppt 37 trang ngocanh321 2570
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 29: Phép cộng - Năm học 2020-2021 - Nguyễn Thị Thu Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG QUÝ (THẦY) CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4A1GV: NGUYỄN THỊ THU THẢOTRƯỜNG APC GIA LAITOÁNPHÉP CỘNG TRƯỜNG APC GIA LAIGV: NGUYỄN THỊ THU THẢOTiết: 29Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng a) 48352 + 21026 = ?4835221026 + Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng a) 48352 + 21026 = ?4835221026 + 268 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng a) 48352 + 21026 = ?4835221026 + 268 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.527 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng a) 48352 + 21026 = ?4835221026 + 268 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.527 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.303 3 cộng 0 bằng 3, viết 3.Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng a) 48352 + 21026 = ?4835221026 + 268 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.527 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.303 3 cộng 0 bằng 3, viết 3.819 8 cộng 1 bằng 9, viết 9.426 4 cộng 2 bằng 6, viết 6.Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng a) 48352 + 21026 = ?4835221026 + 268 2 cộng 6 bằng 8, viết 8.527 5 cộng 2 bằng 7, viết 7.303 3 cộng 0 bằng 3, viết 3.819 8 cộng 1 bằng 9, viết 9.426 4 cộng 2 bằng 6, viết 6.69378 Phép cộng không nhớThứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Toán Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + Cộng theo thứ tự từ phải sang trái:Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.528 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.528 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.875 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.528 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.875 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 719 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.528 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.875 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 719 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.640 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.528 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.875 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 719 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.640 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.359 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng b) 367859 + 541728 = ?367859541728 + 987 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1.528 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.875 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 719 7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.640 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1.359 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.909587 Toán Phép cộng có nhớThứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta làm như thế nào? Thực hiện các phép tính theo thứ tự nào?Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta thực hiện 2 bước:Bước 1: Đặt tính: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng viết thẳng cột với nhau, viết dấu “+” và kẻ gạch ngang.B­ước 2: Tính: Cộng theo thứ tự từ phải sang trái.Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng a) 4682 + 2305 5247 + 2741 Bài 1: Đặt tính rồi tínhb) 2968 + 6524 3917 + 5267 46822305 +698729686524 +949252472741 +798839175267 +9184= 6987= 9492= 7988= 9184Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng a) 4685 + 2347 =7032Bài 2: Tínhb) 186954 + 247436 = 4343906094 + 8566 =14660514625 + 82398 =597023Toán Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng Bài 3: Một huyện trồng 325 164 cây lấy gỗ và 60 830 cây ăn quả. Hỏi huyện đó trồng được tất cả bao nhiêu cây ?Tóm tắtBài giải Số cây cả huyện đó đã trồng được là : 325 164 cây gỗ60 830 cây ăn quả? câyToán 325164 + 60830 = 385994 (cây)Đáp số : 385994 câyThứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2020Phép cộng Bài 4: Tìm xa) x – 363 = 975 x = 975 + 363x = 1338b) 207 + x = 815 x = 815 - 207 x = 608Toán TRÒ CHƠI HỘP QUÀ BÍ MẬTCủng cốDặn dò4kg 5g = g4kg 5g = 4005 g12000g= .kg12000g= 12 kgTìm số trung bình cộng của các số sau: 36; 42 và 57.Số trung bình cộng của 36; 42 và 57 là:(36 + 42 + 57) : 3 = 451 giờ 25 phút = phút1 giờ 25 phút = 85 phút2 phút 10 giây = ... giây2 phút 10 giây = .130. giây2kg300g = .. g2kg300g = 2300 gBạn được 3 ngôi sao GO HOME57696 + 814 =5851057696 + 814 =Bạn được 1 ngôi saoGO HOME793575 + 6425 = 800000793575 + 6425 = Bạn được 2 ngôi sao Na có 45000 đồng, mẹ cho Na thêm 55000 đồng. Hỏi Na có bao nhiêu tiền ? Na có 100000 đồngGO HOME

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_29_phep_cong_nam_hoc_2020_2021_nguy.ppt