Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Ngọc Hà

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Ngọc Hà

 Ví dụ: Một cửa hàng có tấn đường, cửa hàng đã bán được tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ?

 Muốn trừ hai phân số khác mẫu số,

ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ

hai phân số đó,

Bài 3 : Trong một công viên có diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích trồng câyxanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

 Tóm tắt

Hoa và cây xanh: diện tích

Hoa : diện tích

Cây xanh : .diện tích ?

Bài giải

Diện tích trồng cây xanh chiếm

số phần là:

 ( diệntích )

 Đáp số diện tích

 

ppt 14 trang ngocanh321 3600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài 119: Phép trừ phân số (Tiếp theo) - Nguyễn Thị Ngọc Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi: phÐp trõ ph©n sè (TT) M«n to¸n líp 4GV: Nguyễn Thị Ngọc Hà ToánKiểm tra bài cũ a) b) Rút gọn rồi tínhNªu quy t¾c céng hai ph©n sè cã cïng mÉu sè. a) =57-17=5-17=47b) ==135-75=13-75=65a) b) Bµi: phÐp trõ ph©n sè (TT) M«n to¸n líp 4 Ví dụ: Một cửa hàng có tấn đường, cửa hàng đã bán được tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường ? Ta phải thực hiện phép tính:Qui đồng mẫu số hai phân số:vàTrừ hai phân số:ToánPhép trừ phân số ( tiếp theo ) Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ hai phân số đó,LUYỆN TẬP - THỰC HÀNHToánPhép trừ phân số ( tiếp theo )Bài 1: Tính a) b)b) c) d) b) Bài 1: c) d)c) d) TínhToánPhép trừ phân số ( tiếp theo )Bài 2: Tính b) c) d) b) a) b)Phép trừ phân số ( tiếp theo )Bài 2: c)c) d) Tính d)Bài 3 : Trong một công viên có diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đó diện tích của công viên đã trồng hoa. Hỏi diện tích trồng câyxanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ? Bài giảiDiện tích trồng cây xanh chiếm số phần là: ( diệntích ) Đáp số diện tích Tóm tắtHoa và cây xanh: diện tíchHoa : diện tíchCây xanh : .diện tích ?CỦNG CỐ - DẶN DÒ: Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta qui đồng mẫu số hai phân số,rồi trừ hai phân số đó,*Học thuộc qui tắc trừ hai phân số khác mẫu số.*Chuẩn bị bài sau: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_4_bai_119_phep_tru_phan_so_tiep_theo_nguy.ppt