Bài giảng Toán Khối 4 - Bài: Nhân một số với một tổng

Bài giảng Toán Khối 4 - Bài: Nhân một số với một tổng

a x (b + c) =

a x (b + c) = a x b + a x c

 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

Luyện tập:

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ?

 

pptx 15 trang Khắc Nam 24/06/2023 330
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 4 - Bài: Nhân một số với một tổng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
B 
Tính giá trị của biểu thức: 
7 x (6 + 4) 
Ta có : 7 x (6 + 4) 
 = 7 x (6 + 4) 
 = 7 x 10 
 = 70 
Em có nhận xét gì về biểu thức trên ? 
Nhân một số với một tổng 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Ví d ụ : 
Tính giá trị của hai biểu thức sau ? 
4 x (3 + 5) 
B 
Em hãy so sánh giá trị của hai biểu thức trên ? 
Ta có: 
4 x 3 + 4 x 5 
và 
4 x (3 + 5) = 4 x 8 = 32 
4 x 3 + 4 x 5 = 12 + 20 = 32 
Vậy: 
4 x (3 + 5) 
4 x 3 + 4 x 5 
= 
a x (b + c) = 
B 
a x (b + c) = a x b + a x c 
Ta có: 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
a x (b + c) = 
a x (b + c) = a x b + a x c 
Vậy muốn nhân một số với một tổng, ta có thể làm nh ư thế nào ? 
Ghi nhớ: 
 Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đ ó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau. 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 1: 
(66) 
S/66 
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ? 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 1: 
a 
b 
c 
a x (b+c) 
a x b + a x c 
4 
5 
2 
4 x (5 + 2) = 28 
4 x 5 + 4 x 2=28 
3 
4 
5 
6 
3 
2 
3 x (4 + 5) = 27 
6 x (2 + 3) = 30 
3 x 4 + 3 x 5=27 
6 x 2 + 6 x 3=30 
Em hãy nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức? 
 66 
Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu) ? 
S/ 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 2: 
B 
a) Tính bằng hai cách ? 
36 x (7 + 3) 
Cách 1 : 
36 x (7 + 3) = 36 x 10 = 
360 
Cách 2 : 
36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 	 = 252 + 108 	 = 
360 
S/66 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 2: 
B 
a) Tính bằng hai cách ? 
207 x (2 + 6) 
Cách 1 : 
207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 
1656 
Cách 2 : 
207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6 	 = 414 + 2142 	 = 
1656 
S/66 
Vậy bài toán này có mấy cách làm? 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 2: 
N 
b) Tính bằng hai cách 
S/66 
(theo mẫu) 
Mẫu: 
38 x 6 + 38 x 4 = ? 
Cách 1 : 
38 x 6 + 38 x 4 = 228 + 152 = 
380 
Cách 2 : 
38 x 6 + 38 x 4 = 38 x (6 + 4) 
= 380 
Tính: 
5 x 38 + 5 x 62 = ? 
= 38 x 10 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Ví dụ: 
N 
Cách 1 : 
5 x 38 + 5 x 62 
= 500 
Cách 2 : 
5 x 38 + 5 x 62 
= 500 
Tính: 
5 x 38 + 5 x 62 = ? 
= 5 x (38 + 62) 
S/66 
= 5 x 100 
= 190 + 310 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Ví dụ: 
N 
Cách 1 : 
135 x 8 + 135 x 2 
 = 1350 
Cách 2 : 
135 x 8 + 135 x 2 
= 1350 
Tính: 
135 x 8 + 135 x 2 = ? 
= 135 x (8 + 2) 
S/66 
= 135 x 10 
= 1080 + 270 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 1: 
S/66 
Bài 2: 
S/66 
B 
N 
a/ 
b/ 
Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm nh ư thế nào ? 
Em hãy nêu công thức tổng quát ? 
a x (b + c) 
a x b + a x c 
= 
Bài 3: 
Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 
S/66 
(3 + 5) x 4 và 3 x 4 + 5 x 4 
Từ kết quả so sánh, nêu cách nhân một tổng với một số. 
B 
Quy tắc: 
 Khi nhân một tổng với một số ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đ ó rồi cộng các kết quả với nhau. 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 1: 
S/66 
Bài 2: 
S/66 
B 
N 
a/ 
b/ 
Bài 3: 
S/66 
B 
Bài 4: 
S/66 
¸p dụng tính chất nhân một số với một tổng đ ể tính 
(theo mẫu) 
26 x 11 35 x 101 
213 x 11 123 x 101 
a/ 
b/ 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 4: 
S/66 
¸p dụng tính chất nhân một số với một tổng đ ể tính 
(theo mẫu) 
26 x 11 35 x 101 
213 x 11 123 x 101 
a/ 
b/ 
36 x 11 = 36 x (10 + 1) = 36 x 10 + 36 x 1 	 = 360 + 36 	 	 = 396 
V 
Mẫu : 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 4: 
26 x 11 35 x 101 
213 x 11 123 x 101 
a/ 
b/ 
V 
Ta có: 
a/ 26 x 11 
= 26 x (10 + 1) 
= 26 x 10 + 26 x 1 
= 260 + 26 
= 286 
a/ 35 x 101 
= 35 x (100 + 1) 
= 35 x 100 + 35 x 1 
= 3500 + 35 
= 3535 
b/ 213 x 11 
= 213 x (10 + 1) 
= 213 x 10 + 213 x 1 
= 2130 + 213 
= 2343 
b/ 123 x 101 
= 123 x (100 + 1) 
= 123 x 100 + 123 x 1 
= 12300 + 123 
= 12423 
Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm nh ư thế nào ? 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Trò ch ơ i ai nhanh h ơ n ? 
Chọn ph ươ ng án đ úng cho biểu thức d ư ới đ ây 9 x (7 + 3) = ? 
A. 9 x 7 + 9 + 3 
B. 9 x 7 x 9 + 3 
C. 9 x 7 + 9 x 3 
D. 9 + 7 + 9 x 3 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
B 
Thứ hai, ngày 12 tháng 11 n ă m 2007 
TOÁN 
Nhân một số với một tổng 
Luy ệ n t ậ p: 
Bài 1: 
S/66 
Bài 2: 
S/66 
B 
N 
a/ 
b/ 
Bài 3: 
S/66 
B 
Bài 4: 
S/66 
V 
Muốn nhân một số với một tổng ta có thể làm nh ư thế nào ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_4_bai_nhan_mot_so_voi_mot_tong.pptx