Bài giảng môn Toán Khối 4 - Bài 8: Hàng và lớp

Bài giảng môn Toán Khối 4 - Bài 8: Hàng và lớp

Bài 2:

Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số đó thuộc hàng nào, lớp nào:

46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783

Bài 3: Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu)

52314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4

503 060 =500 000 + 3 000 + 60

83 760 = 80 000 + 3 000 + 700 +60

176 091 = 100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + 1

 

ppt 9 trang ngocanh321 2430
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán Khối 4 - Bài 8: Hàng và lớp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán – Lớp 4Hàng và lớp. ( Trang 11 )KIỂM TRA BÀI CŨ* Đọc và viết các số sau: 345 678 , 645 897.SốLíp ngh×nLíp ®¬n vÞHµng tr¨m ngh×nHµng chôc ngh×nHµng ngh×nHµng tr¨mHµng chôcHµng ®¬n vÞ321 321654 000654000654 321654321SốLíp ngh×nLíp ®¬n vÞHµng tr¨m ngh×nHµng chôc ngh×nHµng ngh×nHµng tr¨mHµng chôcHµng ®¬n vÞ789 586 000586 789708500986586789®äc SèViÕt sèLíp ngh×nLíp ®¬n vÞHµng tr¨m ngh×nHµng chôc ngh×nHµng ngh×nHµng tr¨mHµng chôcHµng ®¬n vÞN¨m mư­¬i bốn ngh×n ba tr¨m m­êi hai54 31254312Bèn m­ư¬i l¨m ngh×n hai tr¨m mưêi ba54 302654300ChÝn tr¨m mư­êi hai ngh×n t¸m tr¨mBài 1: ViÕt theo mÉu45 21345213Năm mươi tư nghìn ba trăm linh hai54302654 300Sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm912 800912800Bài 2:§äc c¸c sè sau vµ cho biÕt ch÷ sè 3 ë mçi sè ®ã thuéc hµng nµo, líp nµo:46 307; 56 032; 123 517; 305 804; 960 783b) Gi¸ trÞ cña ch÷ sè 7 trong mçi « ë b¶ng sau:Sè38 75367 02179 518302 671715 519Gi¸ trÞ cña chữ sè 77007 00070 000 70700 000Bài 3: Viết mỗi số sau thành tổng ( theo mẫu)503 060 = 83 760 = 176 091 = 500 000 + 3 000 + 6080 000 + 3 000 + 700 +60100 000 + 70 000 + 6000 + 90 + 152314 = 50000 + 2000 + 300 + 10 + 4DAËN DOØCHÀO CÁC EM!

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_khoi_4_bai_8_hang_va_lop.ppt