Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình bình hành

Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình bình hành

Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

AB và DC là hai cạnh đối diện.

AD và BC là hai cạnh đối diện.

Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?

 

pptx 8 trang Khắc Nam 24/06/2023 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 4 - Bài: Hình bình hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình sau là hình gì? 
Hình bình hành 
A 
B 
C 
D 
AB và DC là hai cạnh đối diện 
Cạnh AB với cạnh DC 
AB DC 
AD và BC là hai cạnh đối diện 
Cạnh AD với cạnh BC 
AD BC 
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện 
song song và bằng nhau 
song song 
song song 
= 
= 
Hình bình hành ABCD có: 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 
8 
9 
10 
A 
B 
C 
D 
Hình 1 
Hình 2 
Hình 3 
Hình 4 
Hình 5 
1 
Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành? 
M 
N 
P 
Q 
A 
B 
C 
D 
Cho biết trong hình tứ giác ABCD: 
AB và DC là hai cạnh đối diện. 
AD và BC là hai cạnh đối diện. 
H ình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau? 
2 
24 June 2023 
PHIẾU HỌC TẬP 
Vẽ thêm các đoạn thẳng để được một hình bình hành: 
Các con cần ghi nhớ: 
Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện 
song song và bằng nhau 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_4_bai_hinh_binh_hanh.pptx