Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn

Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn

Mời em chọn một câu hỏi bất kì

Gợi ý: Là một tính chất của nước.

Gợi ý: Là một tính chất của nước.

Gợi ý: Là một thể tồn tại của nước.

Gợi ý: Là một chu kỳ được lập đi, lập lại của nước.

 

pptx 9 trang Khắc Nam 26/06/2023 370
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh hoạt lớp 5 - Tháng 12: Uống nước nhớ nguồn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi động 
Bắt đầu 
Bài học 
Mời em chọn một câu hỏi bất kì 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bài học 
Câu 1 
Câu 1 
Quay lại 
Bài học 
Đáp án 
Gợi ý 
Gợi ý: Là một tính chất của nước. 
Nước không có hình dạng nhất định. 
Câu 2 
Câu 2 
Quay lại 
Bài học 
Đáp án 
Gợi ý 
Gợi ý: Là một thể tồn tại của nước. 
Nước ở thể rắn 
Câu 3 
Câu 3 
Quay lại 
Bài học 
Đáp án 
Gợi ý 
Gợi ý: Là một tính chất của nước. 
Nước chảy từ cao xuống thấp 
Câu 4 
Câu 4 
Quay lại 
Bài học 
Đáp án 
Gợi ý 
Gợi ý: Là một thể tồn tại của nước. 
Nước ở thể khí 
Câu 5 
Câu 5 
Quay lại 
Bài học 
Đáp án 
Gợi ý 
Gợi ý: Là một chu kỳ được lập đi, lập lại của nước. 
Vòng tuần hoàn của nước 
Câu 6 
Câu 6 
Quay lại 
Bài học 
Đáp án 
Gợi ý 
Gợi ý: Là một thể tồn tại của nước 
Nước ở thể lỏng 
Chào tạm biệt của em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoat_lop_5_thang_12_uong_nuoc_nho_nguon.pptx