Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 8: Nghe viết Trung thu độc lập - Năm học 2013-2014

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 8: Nghe viết Trung thu độc lập - Năm học 2013-2014

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài viết.

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết từ khó.

Hoạt động 3: Viết chính tả

Hoạt động 4: Làm bài tập

 Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.

Bài tập 2: Em chọn những tiếng nào điền vào ô trống?

a/ Những tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi

Đánh dấu mạn thuyền

Xưa có người đi thuyền,kiếm . bên hông, chẳng may làm kiếm xuống nước.Anh ta liền đánh vào mạn thuyền chỗ kiếm .Người trên thuyền thấy lạ bèn hỏi:

Bác làm .lạ thế?

Tôi đánh . chỗ kiếm . .Khi nào thuyền cập bến, cứ theo chỗ đã đánh mà mò, thế nào cũng tìm thấy kiếm.

TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN

 

ppt 11 trang ngocanh321 2030
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 8: Nghe viết Trung thu độc lập - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài giảng điện tửThứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013Chính tả:Kiểm tra bài cũ:quắp đuôikhoái chígian dốihồn lạcloan tinchó săn Thöù tư ngaøy 9 thaùng 10 naêm 2013Chính taû (Nghe –Vieát)Trung thu ñoäc laäpThứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013Chính tả: Nghe - Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêngHoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài viết.Hoạt động 2: Hướng dẫn viết từ khó.Hoạt động 3: Viết chính tảHoạt động 4: Làm bài tậpThứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013Chính tả Nghe -Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêng* Đọc đoạn văn trong bài: Trung thu độc lập (SGK/66)Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài viết.H: Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao? Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013Chính tả Nghe - Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêngHoạt động 2: Hướng dẫn viết từ khó Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013 Chính tả Nghe - Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêng Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi. Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013 Chính tả Nghe - Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêngHoạt động 3: Viết chính tả Thứ tư ngày 8 tháng 10 năm 2013 Chính tả Nghe - Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêng Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi. Baøi taäp 2: Em choïn nhöõng tieáng naøo ñieàn vaøo oâ troáng?a/ Nhöõng tieáng baét ñaàu baèng r, d hay giÑaùnh daáu maïn thuyeànXöa coù ngöôøi ñi thuyeàn,kieám .... beân hoâng, chaúng may laøm kieám xuoáng nöôùc.Anh ta lieàn ñaùnh vaøo maïn thuyeàn choã kieám .Ngöôøi treân thuyeàn thaáy laï beøn hoûi:Baùc laøm ..laï theá?Toâi ñaùnh .. choã kieám . .Khi naøo thuyeàn caäp beán, cöù theo choã ñaõ ñaùnh maø moø, theá naøo cuõng tìm thaáy kieám.TRUYEÄN CÖÔØI DAÂN GIANrôigiaét daáu rôi gì daáu rôi daáu Thứ tư ngày 9 tháng 10 năm 2013 Chính tảNghe - Viết: Trung thu độc lập Phân biệt: r/d/gi, iên/yên/ iêngHoạt động 4: Làm bài tậpKÍNH CHÚC QUÍ THẦY CÔ KHỎE,CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_8_nghe_viet_trung_thu_doc_lap.ppt