Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 2: Nghe viết Mười năm cõng bạn đi học - Nguyễn Thị Minh Hiếu

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 2: Nghe viết Mười năm cõng bạn đi học - Nguyễn Thị Minh Hiếu

 Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki – lô- mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.

 Theo báo Đại Đoàn Kết

Bạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh ?

Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm

Việc làm của Sinh đáng trân trọng ở điểm nào ?

Tuy còn nhỏ nhưng Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh .

2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn :

Tìm chỗ ngồi

 Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau ), bà trở lại và hỏiông ngồi gần hàng ghế (rằng / rằn ) :

 - Thưa ông ! Phải ( chăng / chăn ) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ?

 -Vâng, nhưng (sin / xin ) bà đừng ( băng khoăng / băn khoăn ), tôi không (sao / xao )!

 - Dạ không ! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem )tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không .

 

ppt 13 trang ngocanh321 7040
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 2: Nghe viết Mười năm cõng bạn đi học - Nguyễn Thị Minh Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH&THCS LÊ DUẨNChính tả (Nghe- viết)Mười năm cõng bạn đi học GV: Nguyễn Thị Minh Hiếu Mười năm cõng bạn đi học Chính tả: (Nghe- viết) Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki – lô- mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. Theo báo Đại Đoàn KếtBạn Sinh đã làm gì để giúp đỡ Hanh ?Sinh cõng bạn đi học suốt mười năm Việc làm của Sinh đáng trân trọng ở điểm nào ?Tuy còn nhỏ nhưng Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng Hanh tới trường với đoạn đường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh . Mười năm cõng bạn đi học Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki – lô- mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện. Theo báo Đại Đoàn Kếtxã Vinh Quanghuyện Chiêm Hoátỉnh Tuyên QuangĐoàn Trường Sinhcõng bạnQuãng đườngvượt suốikhúc khuỷukhông quảnđội tuyểncấp huyệnGập ghềnhLuyện viết từ khó:Luyện tập2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn : Tìm chỗ ngồi	Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau ), bà trở lại và hỏiông ngồi gần hàng ghế (rằng / rằn ) :	- Thưa ông ! Phải ( chăng / chăn ) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ?	-Vâng, nhưng (sin / xin ) bà đừng ( băng khoăng / băn khoăn ), tôi không (sao / xao )!	- Dạ không ! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem )tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không . 	Tìm chỗ ngồi	Raïp ñang chieáu phim thì moät baø ñöùng daäy len qua haøng gheá ra ngoaøi. Laùt sau , baø trôû laïi vaø hoûi oâng ngoài gaàn haøng gheá raèng:	- Thöa oâng ! Phaûi chaêng luùc ra ngoaøi toâi voâ yù giaãm vaøo chaân oâng ?	-Vaâng, nhöng xin baø ñöøng baên khoaên , toâi khoâng sao.	- Daï khoâng ! Toâi chæ muoán hoûi ñeå xem toâi coù tìm ñuùng haøng gheá cuûa mình khoâng ? . 3. Giaûi caâu ñoá sau 	a)	Để nguyên- tên một loài chim 	 Bỏ sắc- thường thấy ban đêm trên trời . 	 ( Là chữ gì )Dòng 1: là chữ sáoDòng 2: là chữ sao 3. Giaûi caâu ñoá sau b)	Để nguyên- vằng vặc trời đêm 	 Thêm sắc- màu phấn cùng em tới trường. 	 ( Là chữ gì )Dòng 1: là chữ trăngDòng 2: là chữ trắngDAËN DOØChúc các em sức khỏe và học tập tốt !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_2_nghe_viet_muoi_nam_cong_ban.ppt