Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 10: Nhớ viết Nếu chúng mình có phép lạ - Trường Tiểu học Mường Kim

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 10: Nhớ viết Nếu chúng mình có phép lạ - Trường Tiểu học Mường Kim

Nếu chúng mình có phép lạ                 Nếu chúng mình có phép lạ

Bắt hạt giống nảy mầm nhanh             Hái triệu vì sao xuống cùng

Chớp mắt thành cây đầy quả               Đúc thành ông mặt trời mới

Tha hồ hái chén ngọt lành.                   Mãi mãi không còn mùa đông.

 Nếu chúng mình có phép lạ               Nếu chúng mình có phép lạ

Ngủ dậy thành người lớn ngay            Hoá trái bom thành trái ngon

Đứa thì lặn xuống đáy biển                  Trong ruột không còn thuốc nổ

Đứa thì ngồi lái máy bay.                      Chỉ toàn kẹo với bi tròn.

 Định Hải

THẢO LUẬN
 NHÓM ĐÔI

Bạn hãy tìm từ khó viết dễ nhầm lẫn khi viết bài ?

và viết vào nháp

 

ppt 25 trang ngocanh321 7070
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 10: Nhớ viết Nếu chúng mình có phép lạ - Trường Tiểu học Mường Kim", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG KIMChính tả – Lớp 4A11Nếu chúng mình có phép lạ. KHỞI ĐỘNGViết lại cho đúng các từ sau: bụi câi trung sí  ngẩn đầu 	kho đạng 	  nính gác 	 đánh trậng bụi cây trung sĩ  ngẩng đầu 	kho đạn 	  lính gác 	 đánh trận* Các từ viết đúng:Chính tả :( Nhớ - viết)Nếu chúng mình có phép lạ.Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạBắt hạt giống nảy mầm nhanh Hái triệu vì sao xuống cùngChớp mắt thành cây đầy quả Đúc thành ông mặt trời mớiTha hồ hái chén ngọt lành. Mãi mãi không còn mùa đông. Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạ Ngủ dậy thành người lớn ngay Hoá trái bom thành trái ngonĐứa thì lặn xuống đáy biển Trong ruột không còn thuốc nổĐứa thì ngồi lái máy bay. Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Định HảiNếu chúng mình có phép lạ.THẢO LUẬN  NHÓM ĐÔIBạn hãy tìm từ khó viết dễ nhầm lẫn khi viết bài ?và viết vào nhápTHẢO LUẬN NHÓM 2Chia sẻ Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạBắt hạt giống nảy mầm nhanh Hái triệu vì sao xuống cùngChớp mắt thành cây đầy quả Đúc thành ông mặt trời mớiTha hồ hái chén ngọt lành . Mãi mãi không còn mùa đông.Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạNgủ dậy thành người lớn ngay Hoá trái bom thành trái ngonĐứa thì lặn xuống đáy biển Trong ruột không còn thuốc nổĐứa thì ngồi lái máy bay . Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Định HảiChính tả( Nhớ - viết)Nếu chúng mình có phép lạ.Viết đúngTư thế ngồi viết Quy tắc viết chính tả Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạBắt hạt giống nảy mầm nhanh Hái triệu vì sao xuống cùngChớp mắt thành cây đầy quả Đúc thành ông mặt trời mớiTha hồ hái chén ngọt lành . Mãi mãi không còn mùa đông.Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạNgủ dậy thành người lớn ngay Hoá trái bom thành trái ngonĐứa thì lặn xuống đáy biển Trong ruột không còn thuốc nổĐứa thì ngồi lái máy bay . Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Định HảiChính tả( Nhớ - viết)Nếu chúng mình có phép lạ.Viết đúngVở chính tảViết chính tảChính tả: ( Nhớ - viết)Nếu chúng mình có phép lạ. Soát lỗiNếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạBắt hạt giống nảy mầm nhanh Hái triệu vì sao xuống cùngChớp mắt thành cây đầy quả Đúc thành ông mặt trời mớiTha hồ hái chén ngọt lành . Mãi mãi không còn mùa đông.Nếu chúng mình có phép lạ Nếu chúng mình có phép lạNgủ dậy thành người lớn ngay Hoá trái bom thành trái ngonĐứa thì lặn xuống đáy biển Trong ruột không còn thuốc nổĐứa thì ngồi lái máy bay . Chỉ toàn kẹo với bi tròn. Định HảiNếu chúng mình có phép lạ.* Bài 2a: Điền vào chỗ trống: s hay x ?Traùi nhoùt nhö ngoïn ñeøn tín hieäuTroû loái ...ang muøa heøQuaû caø chua nhö caùi ñeøn loàng nhoû íuThaép muøa ñoâng aám nhöõng ñeâm thaâuQuaû ôùt nhö ngoïn löûa ñeøn daàuChaïm ñaàu löôõi – chaïm vaøo ...öùc noùng.Maïch ñaát ta doài daøo ...öùc ...oángNeân nhaønh caây cuõng thaép ...aùng queâ höông. Phaïm Tieán DuaätTraùi nhoùt nhö ngoïn ñeøn tín hieäuTroû loái sang muøa heøQuaû caø chua nhö caùi ñeøn loàng nhoû xíuThaép muøa ñoâng aám nhöõng ñeâm thaâuQuaû ôùt nhö ngoïn löûa ñeøn daàuChaïm ñaàu löôõi – chaïm vaøo söùc noùng.Maïch ñaát ta doài daøo söùc soángNeân nhaønh caây cuõng thaép saùng queâ höông. Phaïm Tieán Duaät* Bài 2a: Điền vào chỗ trống: s hay x ?Tác giả dùng hình ảnh so sánh nào nói đến quê hương, đất nước ta đầy xinh đẹp, bình yên đến lạ kì. Trò chơiAi taøi theáSẤUNGƯỜIĐẸPNẾTMÙAHÈCÁXÔNGMÙAĐÔNGCÁBỄTỐTGỔHƠNTỐTNƯỚCXƠNTRĂNG MỜCÒNTÕHƠNXAODẨURẰNGNÚILỠCÒNCAOHƠNĐỒI21345TỐTGỖHƠNTỐTNƯỚCSƠNXẤUNGƯỜIĐẸPNẾTMÙAHÈCÁSÔNGMÙAĐÔNGCÁBỂTRĂNG MỜCÒNTỎHƠNSAODẪURẰNGNÚILỞCÒNCAOHƠNĐỒICủng cố - Dặn dòCHÀO TẠM BiỆTCÁC EM !

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_10_nho_viet_neu_chung_minh_co.ppt