Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 13: Nghe viết "Người tìm đường lên các vì sao" - Năm học 2021-2022 (Bản chuẩn kiến thức)

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 13: Nghe viết "Người tìm đường lên các vì sao" - Năm học 2021-2022 (Bản chuẩn kiến thức)

Người tìm đường lên các vì sao

Từ nhỏ, Xi- ôn- cốp- xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?”

 Để đi tìm điều bí mật đó, Xi- ôn- cốp- xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần.

 

pptx 12 trang Khắc Nam 26/06/2023 550
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 13: Nghe viết "Người tìm đường lên các vì sao" - Năm học 2021-2022 (Bản chuẩn kiến thức)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khởi động 
Khởi động 
Điền vào chỗ trống: s hay x 
 ...ẵn ...àng, chim ...ẻ, ...ôn ...ao, ... e đạp. 
s 
x 
s 
s 
x 
x 
K H Ở I Đ Ộ N G 
2 ) Các câu tục ngữ đó khuyên chúng ta điều gì? 
Thứ hai , ng à y 20 tháng 1 2 năm 2021 
Người tìm đường lên các vì sao 
 Chính tả (Nghe- viết) 
 Từ nhỏ, Xi- ôn- cốp- xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” 
 Để đi tìm điều bí mật đó, Xi- ôn- cốp- xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần. 
Người tìm đường lên các vì sao 
Đoạn viết kể về điều gì? 
Ước mơ của Xi- ôn- cốp- xki. 
 Từ nhỏ, Xi- ôn- cốp- xki đã mơ ước được bay lên bầu trời. Có lần, ông dại dột nhảy qua cửa sổ để bay theo những cánh chim. Kết quả, ông bị ngã gãy chân. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đầu óc non nớt của ông lúc bấy giờ một câu hỏi: “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” 
 Để đi tìm điều bí mật đó, Xi- ôn- cốp- xki đọc không biết bao nhiêu là sách. Nghĩ ra điều gì ông lại hì hục làm thí nghiệm, có khi đến hàng trăm lần. 
Người tìm đường lên các vì sao 
Từ khó viết trong bài 
Xi- ôn- cốp- xki 
rủi ro 
nảy 
non nớt 
Viết chính tả 
 Baøi taäp: 2b) Ñieàn vaøo choã chaám tieáng coù aâm i hay ie â ? 
 Bài tập 
EÂ-ñi-xôn raát khaéc vôùi baûn thaân. Ñeå coù ñöôïc baát kì moät phaùt . naøo, oâng cuõng . trì laøm heát thí .............. naøy ñeán thí khaùc cho tôùi khi ñaït keát quaû. Khi cöùu veà aéc quy, oâng thí ..tôùi 5000 laàn. Khi tìm vaät lieäu laøm daây toùc boùng . , con soá thí . leân ñeán 8000 laàn. 
nghieâm 
minh 
kieân 
nghieäm 
nghieäm 
nghiên 
nghieäm 
đ iện 
nghieäm 
Bài 3). Tìm các từ: 
b) Chứa tiếng có chứa vần im hay iêm : 
Vật dùng để khâu vá, một đầu có mũi nhọn, một đầu có lỗ xâu chỉ . 
tiết kiệm 
Giảm bớt hao phí tiền của, sức lực, thời gian,... trong sản xuất hoặc sinh hoạt 
tim 
Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn, nằm bên trái lồng ngực . 
Kim khâu 
DẶN DÒ: 
 Viết lại các từ sai chính tả. 
Chào các em ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_13_nghe_viet_nguoi_tim_duong_l.pptx