Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 12: Nghe viết "Người chiến sĩ giàu nghị lực" (Bản đẹp)

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 12: Nghe viết "Người chiến sĩ giàu nghị lực" (Bản đẹp)

 Người vẽ bằng trái tim 
- Họa sĩ Lê Duy Ứng sinh năm 1947 tại làng Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). 
- Sáng ngày 28/4/1975, trong trận đánh căn cứ Nước Trong, cách cửa ngõ Sài Gòn 30 cây số, khi đang chụp ảnh, vẽ ký họa ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội ta, ông bị trúng đạn và hỏng cả 2 mắt.


ppt 18 trang Khắc Nam 24/06/2023 1040
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 12: Nghe viết "Người chiến sĩ giàu nghị lực" (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính taû (nghe-vieát) 
Người chiến sĩ giàu nghị lực 
Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc 
	 Trong traän chieán ñaáu giaûi phoùng Saøi Goøn cuoái thaùng 4 naêm 1975, Leâ Duy ÖÙng bò thöông naëng. Anh ñaõ queät maùu chaûy töø ñoâi maét bò thöông veõ moät böùc chaân dung Baùc Hoà. Taùc phaåm cuûa ngöôøi thöông binh hoûng maét ñaõ gaây xuùc ñoäng cho ñoàng baøo caû nöôùc. Töø ñoù ñeán nay, hoaï só Leâ Duy ÖÙng ñaõ coù hôn 30 trieån laõm tranh, töôïng , ñoaït 5 giaûi thöôûng mó thuaät quoác gia vaø quoác teá. Nhieàu taùc phaåm cuûa anh ñöôïc ñaët traân troïng trong caùc baûo taøng lôùn cuûa ñaát nöôùc. 
Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc 
- Bài viết chính tả nói về ai? 	 
 Bài vieát nói veà hoïa só Leâ Duy ÖÙng . 
- Caâu chuyeän có gì caûm ñoäng ? 
 Leâ Duy ÖÙng veõ böùc chaân dung Baùc Hoà baèng maùu chaûy töø ñoâi maét bò thöông cuûa mình . 
Chính taû (nghe-vieát) 
 Người vẽ bằng trái tim - Họa sĩ Lê Duy Ứng sinh năm 1947 tại làng Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình). - Sáng ngày 28/4/1975, trong trận đánh căn cứ Nước Trong, cách cửa ngõ Sài Gòn 30 cây số, khi đang chụp ảnh, vẽ ký họa ghi lại hình ảnh chiến đấu của bộ đội ta, ông bị trúng đạn và hỏng cả 2 mắt. 
 Người vẽ bằng trái tim - Sau 8 năm sống trong bóng tối, năm 1982, ông may mắn được mổ ghép mắt thành công, mang lại nguồn ánh sáng quý giá . Nhưng rồi mắt ông lại kém dần đi . Đến năm 2005, ông sang Nhật Bản phẫu thuật lần nữa và được phục hồi một phần thị lực . 
Họa sĩ Lê Duy Ứng 
Chân dung Bác Hồ được vẽ bằng máu 
Sinh hoạt ở Trường Sơn 
Cấp cứu đồng đội 
Đuổi đ ịch 
Bác Hồ và các chiến sĩ 
Baøi vieát 
Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc 
	 Trong traän chieán ñaáu giaûi phoùng Saøi Goøn cuoái thaùng 4 naêm 1975, Leâ Duy ÖÙng bò thöông naëng. Anh ñaõ queät maùu chaûy töø ñoâi maét bò thöông veõ moät böùc chaân dung Baùc Hoà. Taùc phaåm cuûa ngöôøi thöông binh hoûng maét ñaõ gaây xuùc ñoäng cho ñoàng baøo caû nöôùc. Töø ñoù ñeán nay, hoaï só Leâ Duy ÖÙng ñaõ coù hôn 30 trieån laõm tranh, töôïng, ñoaït 5 giaûi thöôûng mó thuaät quoác gia vaø quoác teá. Nhieàu taùc phaåm cuûa anh ñöôïc ñaët traân troïng trong caùc baûo taøng lôùn cuûa ñaát nöôùc . 
Chính taû (nghe-vieát) 
Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc 
Tìm hiểu từ khó 
 Trong traän chieán ñaáu giaûi phoùng Saøi Goøn cuoái thaùng 4 naêm 1975, Leâ Duy ÖÙng bò thöông naëng. Anh ñaõ queät maùu chaûy töø ñ «i maét bò thöông veõ moät böùc chaân dung Baùc Hoà. Taùc phaåm cuûa ngöôøi thöông binh hoûng maét ñaõ gaây xuùc ñoäng cho ñoàng baøo caû nöôùc. Töø ñoù ñeán nay, hoaï só Leâ Duy ÖÙng ñaõ coù hôn 30 trieån laõm tranh, töôïng, ñoaït 5 giaûi thöôûng mó thuaät quoác gia vaø quoác teá. Nhieàu taùc phaåm cuûa anh ñöôïc ñaët traân troïng trong caùc baûo taøng lôùn cuûa ñaát nöôùc. 
Đoạn văn có những danh từ riêng nào? 
Sài Gòn, Lê Duy Ứng, Bác Hồ 
Chính taû (nghe-vieát) 
Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc 
Chính taû (nghe-vieát) 
Trong traän chieán ñaáu giaûi phoùng Saøi Goøn cuoái thaùng 4 naêm 1975, Leâ Duy ÖÙng bò thöông naëng. Anh ñaõ queät maùu chaûy töø ®«i maét bò thöông veõ moät böùc chaân dung Baùc Hoà. Taùc phaåm cuûa ngöôøi thöông binh hoûng maét ñaõ gaây xuùc ñoäng cho ñoàng baøo caû nöôùc. Töø ñoù ñeán nay, hoaï só Leâ Duy ÖÙng ñaõ coù hôn 30 trieån laõm tranh, töôïng, ñoaït 5 giaûi thöôûng mó thuaät quoác gia vaø quoác teá. Nhieàu taùc phaåm cuûa anh ñöôïc ñaët traân troïng trong caùc baûo taøng lôùn cuûa ñaát nöôùc. 
Ng­êi chiÕn sÜ giµu nghÞ lùc 
II. Baøi taäp 
2. Ñieàn vaøo choã troáng: 
 a) tr hay ch 
 b) Tiếng có vần ươn hay ương 
Chính taû (nghe-vieát) 
Ngöôøi chieán só giaøu nghò löïc 
b ) Tiếng có vần ươn hay ương 
 Baïch Thaùi Böôûi luoân coù yù chí leân, khoâng bao giôø buoàn naûn, chaùn ....... tröôùc thaát baïi. Vì vaäy, oâng ñaõ thaønh ñaït treân thöông . . Cuoäc caïnh tranh vôùi nhöõng chuû taøu ngöôøi Hoa töø sau ngaøy khai ....... coâng ty vaän taûi .. thuyû chöùng toû taøi kinh doanh cuûa oâng. Toû töôøng taâm lyù khaùch haøng, bieát khôi daäy loøng töï haøo daân toäc trong moãi ngöôøi Vieät, oâng ñaõ thaéng caùc chuû taøu ngöôøi Hoa, laäp ñöôïc moät coâng ty luùc thònh coù tôùi ba möôi chieác taøu lôùn nhoû. OÂng xöùng ñaùng vôùi danh hieäu “Baäc anh huøng kinh teá ” maø ngöôøi ñöông thôøi khen taëng. 
v­ư¬n 
ch­ưêng 
trư­êng 
trư­¬ng 
®­ưêng 
 vư­îng 
Kính chào quý Thầy Cô 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_12_nghe_viet_nguoi_chien_si_gi.ppt