Kế hoạch bài dạy Khoa học 4 - Tuần 8, Tiết 16: Ăn uống khi bị bệnh - Trần Thị Huyền

Kế hoạch bài dạy Khoa học 4 - Tuần 8, Tiết 16: Ăn uống khi bị bệnh - Trần Thị Huyền

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS biết cách ăn uống khi bị một số bệnh.

2. Kĩ năng: Sau bài học HS có thể:

- Nói về chế độ ăn uống khi bị mắc một số bệnh.

- Nêu được chế độ ăn uống của người bị tiêu chảy.

- Pha được dung dịch Ô-rê-dôn hoặc chuẩn bị nước cháo muối khi bản thân hoặc người thân bị tiêu chảy.

3. Thái độ: HS có ý thức vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Phấn màu, bếp, cốc có chia vạch, phiếu học tập,

- Học sinh: SGK, vở, gói ô- rê - dôn, cốc, bình nước, gạo, muối, bát

 

doc 2 trang xuanhoa 08/08/2022 2080
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài dạy Khoa học 4 - Tuần 8, Tiết 16: Ăn uống khi bị bệnh - Trần Thị Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN THANH XUÂN	 	 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH 	 	 Môn: KHOA HỌC
GV : Trần Thị Huyền 	 Tiết 16: Ăn uống khi bị bệnh 
Lớp : 4A
 Ngày tháng năm 20
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS biết cách ăn uống khi bị một số bệnh.
2. Kĩ năng: Sau bài học HS có thể:
- Nói về chế độ ăn uống khi bị mắc một số bệnh.
- Nêu được chế độ ăn uống của người bị tiêu chảy.
- Pha được dung dịch Ô-rê-dôn hoặc chuẩn bị nước cháo muối khi bản thân hoặc người thân bị tiêu chảy.
3. Thái độ: HS có ý thức vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Giáo viên: Phấn màu, bếp, cốc có chia vạch, phiếu học tập, 
- Học sinh: SGK, vở, gói ô- rê - dôn, cốc, bình nước, gạo, muối, bát
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
TG
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p,h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1-2’
4-5’
1. Ổn định tổ chức
2. Khởi động:
3. Bài mới 
+ KÓ tªn bÖnh mµ em ®· bÞ m¾c. Khi bÞ bÖnh, em c¶m thÊy thÕ nµo?
+ Khi nhËn thÊy c¬ thÓ cã nh÷ng dÊu hiÖu kh«ng b×nh th­êng, em ph¶i lµm g× ? T¹i sao?
- GV nhËn xÐt
- H¸t tËp thÓ
- HS tr¶ lêi. 
- Líp nhËn xÐt, bæ sung.
- L¾ng nghe
1-2’
3.1. Giíi thiÖu bµi : 
- GV nªu môc tiªu bµi häc, ghi b¶ng tªn bµi
- L¾ng nghe, ghi vë.
10-12’
3.2. ¡n uèng ®èi víi ng­êi m¾c bÖnh th«ng th­êng:
Môc tiªu: HS biÕt c¸ch ¨n u«ng khi bÞ nh÷ng bÖnh th«ng th­êng. 
- GV nªu yªu cÇu t/luËn nhãm 
+ KÓ tªn c¸c thøc ¨n cÇn cho ng­êi m¾c c¸c bÖnh th«ng th­êng
+ §èi víi ng­êi bÖnh nÆng nªn cho ¨n mãn ¨n ®Æc hay lo·ng? T¹i sao?
- GV kÕt luËn: Ch¸o, c¸c mãn ¨n nÊu lo·ng
- §èi víi ng­êi bÖnh kh«ng muèn ¨n hoÆc ¨n qu¸ Ýt nªn cho ¨n nh­ thÕ nµo?
- KL: SGK T 35
- HS th¶o luËn nhãm
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
- HS nhãm kh¸c bæ sung
- HS l¾ng nghe
13-15’
3.3. Thùc hµnh pha dung dÞch « - rª - d«n vµ chuÈn bÞ vËt liÖu ®Ó nÊu ch¸o muèi.
MT: HS n¾m ®­îc c¸ch pha dung dÞch ¤ - rª - d«n vµ nÊu ch¸o muèi. 
- Yªu cÇu HS quan s¸t trong h×nh trang 35 vµ tr¶ lêi c©u hái
+ B¸c sÜ ®· khuyªn ng­êi bÞ tiªu ch¶y cÇn ph¶i ¨n uèng nh­ thÕ nµo?
- GV chia nhãm 6, yªu cÇu:
+ Pha dung dÞch « rª - d«n (yªu cÇu HS ®äc h­íng dÉn ghi trªn gãi dung dÞch ¤ - rª - d«n vµ lµm theo h­íng dÉn) 
+ ChuÈn bÞ vËt liÖu nÊu ch¸o muèi
(GV yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 7 (SGK tr35) vµ lµm theo h­íng dÉn)
- GV nhËn xÐt chung
- 1 HS ®äc SGK
- C¶ líp quan s¸t h×nh
- HS nh¾c l¹i lêi khuyªn cña BS
- Nhãm lµm viÖc, nhãm tr­ëng b¸o c¸o vÒ ®å dïng chuÈn bÞ cña nhãm m×nh
- C¸c nhãm lµm theo h­íng dÉn
- §¹i diÖn nhãm lªn pha tr­íc líp. C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt
- L¾ng nghe
1-2’
1-2’
4. Củng cố
5. Dặn dò 
- Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch pha dung dÞch ¤ - rª - d«n vµ c¸ch nÊu ch¸o lo·ng cho ng­êi èm.
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn chuÈn bÞ bµi sau.
- 2 HS ®äc
- L¾ng nghe
* ĐIỀU CHỈNH: 
- Bổ sung năm học 
- Bổ sung năm học 

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_bai_day_khoa_hoc_4_tuan_8_tiet_16_an_uong_khi_bi_be.doc