Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 14: Nghe viết "Chiếc áo búp bê" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Liễu

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 14: Nghe viết "Chiếc áo búp bê" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Liễu

Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin chị Khánh được tấc xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé, chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp áo. Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé.

pptx 19 trang Khắc Nam 26/06/2023 270
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 14: Nghe viết "Chiếc áo búp bê" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Liễu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC C BÌNH PHÚ 
LỚP 4 
GV: NGUYỄN THỊ LIỄU 
Chính tả 4 
Tuần 14 
Chiếc áo búp bê 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
“HỘP QUÀ BÍ MẬT” 
1. Từ nào viết đúng chính tả ? 
 a, tiềm năng b, tìm năng 
2. Từ nào viết đúng chính tả ? 
 a, hiền ảo b, huyền ảo 
a, tiềm năng 
b, huyền ảo 
1 
2 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Chiếc áo búp bê 
Bài viết : 
 Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin chị Khánh được tấc xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé, chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp áo. Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé. 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Chiếc áo búp bê 
Bài viết : 
Ngọc Ro 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Bài viết : 
Chiếc áo búp bê 
Bạn nhỏ đã khâu cho búp bê một chiếc áo đẹp như thế nào ? 
Bạn nhỏ khâu cho búp bê một chiếc áo đẹp cổ cao, tà loe, mép áo có viền vải xanh, khuy bấm như hạt cườm. 
? 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Bài viết : 
Chiếc áo búp bê 
Bạn nhỏ đối với búp bê như thế nào? 
Bạn nhỏ rất yêu thương búp bê. 
? 
 Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin chị Khánh được tấc xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé, chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp áo. Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé. 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Chiếc áo búp bê 
Bài viết : 
Ngọc Ro 
Viết đúng 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Chiếc áo búp bê 
Bài viết : 
phong phanh 
xa tanh 
loe ra 
hạt cườm 
khuy 
viền 
 Trời trở rét. Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. Tôi xin chị Khánh được tấc xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé, chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. Tà áo loe ra một chút so với thân. Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp áo. Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé. 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Chiếc áo búp bê 
Bài viết : 
Ngọc Ro 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Bài viết : 
Chiếc áo búp bê 
 Trời trở rét. 
Chính tả ( nghe - viết ) : 
Chiếc áo búp bê 
Bài viết : 
 Có ba chiếc khuy bấm như hạt cườm đính dọc nẹp áo. 
 Vậy mà bé Ly, búp bê của tôi vẫn phong phanh chiếc váy mỏng. 
 Tôi xin chị Khánh được tấc xa tanh màu mật ong, khâu chiếc áo cho bé, chiếc áo chỉ bằng bao thuốc. 
 Cổ áo dựng cao cho ấm ngực. 
 Tà áo loe ra một chút so với thân. 
 Các mép áo đều được viền bằng vải xanh, rất nổi. 
 Chắc bé sẽ thích chiếc áo nhỏ xíu này vì tự tay tôi đã may cho bé. 
Ngọc Ro 
Bài 1 : Điền vào ô trống: 
b. Tiếng bắt đầu bằng ât hoặc âc ? 
Trời vẫn còn lất phất mưa. Đường vào làng nhão nhoét. Đất dính vào đế dép, nhấc chân lên nặng chình chịch. Tôi xuýt bật lên tiếng khóc, nhưng nghĩ đến rất nhiều người đang chờ mẹ con tôi, tôi lại ráng đi. Ngôi nhà ấy, vào những ngày tất niên, mẹ con tôi năm nào cũng có mặt. Từ sân vào, qua bậc tam cấp là cái hiên rộng. Ngoại hay ngồi ở đó, lật từng trang báo. Cậu Xuân bao giờ cũng là người đầu tiên chạy xuống sân, nhấc bổng tôi qua các bậc thềm. 
Theo Trọng Cao 
lất 
Đất 
nhấc 
bật 
rất 
bậc 
lật 
nhấc 
bậc 
Bài tập : 
0 
1 
2 
10 
0 
4 
5 
3 
8 
9 
6 
7 
a) Tieáng baét ñaàu baèng s hay x ? 
2. Ñieàn vaøo oâ troáng 
 Caùi Myõ coù moät anh lính thaät ñeïp. Ñaáy laø moät anh lính nho nhoû, xinh baèng ñaát meï môùi mua cho Myõ phieân chôï huyeän hoâm qua. Luõ treû trong xuùm laïi, ñöùa naøo cuõng muoán caàm, sôø vaøo caùi aùo maøu laù caây, caùi muõ coù ngoâi , khaåu ñen boùng vaø caû vaøo khuoân maët nho nhoû, hoàng hoàng cuûa anh ta nöõa. Nhöng caùi Myõ chæ cho moãi ñöùa caàm xem moät tí vöøa ñuû ñeå noù hoûi xong moät caâu: “ nhæ ?”. Cöù nhö laø noù ñeå anh lính cöôøi vôùi baïn noù quaù laâu. 
xinh 
xóm 
xít 
xanh 
sao 
súng 
sờ 
sợ 
Xinh 
3. Thi tìm caùc tính töø: 
a) Chöùa tieáng baét ñaàu baèng s hoaëc x. 
- saâu, sieâng naêng, sung söôùng, saûng khoaùi, saùng laùng, saùng ngôøi, saùng suoát, saùng yù, saønh soûi, saùt sao... 
- xanh, xa, xaáu, xanh bieác, xanh non, xanh möôùt, xanh rôøn, xa vôøi, xa xoâi, xaáu xí, xum xueâ... 
* Về nhà làm bài tập. 
* Chuẩn bị bài mới: 
 (nghe-viết): “ Cánh diều tuổi thơ ” 
CỦNG CỐ - DẶN DÒ 
* Nhận xét: 
TIẾT HỌC KẾT THÚC ! 
CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE ! 
Phân môn: Chính tả 
Lớp: 4A 
Chào mừng quý thầy, cô giáo về dự giờ thăm lớp ! 
Giáo viên : 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_14_nghe_viet_chiec_ao_bup_be_n.pptx