Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 13: Nghe viết "Người tìm đường lên các vì sao" - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)

Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 13: Nghe viết "Người tìm đường lên các vì sao" - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)

1- Tư thế ngồi viết:

- Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn.

- Đầu hơi cúi.

- Mắt cách vở khoảng 25 đến 30 cm.

- Tay phải cầm bút.

- Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.

- Hai chân để song song thoải mái.

2 - Cách cầm bút:

- Cầm bút bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa.

- Khi viết, dùng 3 ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía bên phải, cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động mềm mại, thoải mái

 

ppt 11 trang Khắc Nam 24/06/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 4 - Tuần 13: Nghe viết "Người tìm đường lên các vì sao" - Năm học 2021-2022 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trang 126 
Thứ năm ngày 30 thỏng 12 năm 2021 
Chớnh tả 
NGƯỜI TèM ĐƯỜNG LấN CÁC Vè SAO 
HĐ MỞ ĐẦU 
Ng ư ời tìm đ ư ờng lờn các vì sao 
 Tửứ nhoỷ, Xi- ụ n - cốp - xki ủaừ mụ ửụực ủửụùc bay leõn baàu trụứi. Coự laàn, oõng dại dột nhaỷy qua cửỷa soồ ủeồ bay theo nhửừng caựnh chim. Keỏt quaỷ, oõng bũ ngaừ góy chõn. Nhưng rủi ro lại laứm naỷy ra trong ủaàu oực non nụựt cuỷa oõng luực baỏy giụứ moọt caõu hoỷi: “ Vỡ sao quả búng khụng cú cỏnh mà vẫn bay được?” 
 ẹeồ tỡm ủieàu bớ maọt ủoự, Xi – oõn – coỏp - xki ủoùc khoõng bieỏt bao nhieõu laứ saựch. Nghú ra ủieàu gỡ, oõng laùi hỡ huùc laứm thớ nghieọm, coự khi ủeỏn haứng traờm laàn. 
Đoạn văn viết về ai? 
Xi - ôn - cốp - xki mơ ước điều gỡ ? 
Trong đoạn văn cú những chữ nào viết hoa ? 
- Cỏc chữ đầu đoạn, đầu cõu 
- Tờn người nước ngoài [ Xi-ụn-cốp-xki viết hoa chữ cỏi đầu tiờn, cú dấu nối giữa cỏc chữ] 
Lưu ý: 
1- Tưư thế ngồi viết: 
- Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn. 
- Đầu hơi cúi. 
- Mắt cách vở khoảng 25 đến 30 cm. 
- Tay phải cầm bút. 
- Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ. 
- Hai chân để song song thoải mái. 
2 - Cách cầm bút: 
- Cầm bút bằng 3 ngón tay: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa. 
- Khi viết, dùng 3 ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía bên phải, cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động mềm mại, thoải mái 
viết bài vào vở 
 Từ nhỏ, Xi- ụn- cụ́p- xki đã m ơ ư ớc đư ơ ̣c bay lờn bõ̀u trời. Có lõ̀n, ụng dại dụ̣t nhảy qua cửa sụ̉ đờ̉ bay theo những cánh chim. Kờ́t quả, ụng bị ngã gãy chõn. Nhưng rủi ro lại làm nảy ra trong đõ̀u óc non nớt của ụng lúc bṍy giờ mụ̣t cõu hỏi: “Vì sao quả bóng khụng có cánh mà võ̃n bay đ ư ợc?” 
 Đờ̉ tìm điờ̀u bí mọ̃t đó, Xi- ụn- cụ́p- xki đọc khụng biờ́t bao nhiờu là sách. Nghĩ ra điờ̀u gì, ụng lại hì hục làm thí nghiợ̀m, có khi đờ́n hàng tram lõ̀n. 
 Baứi taọp 2a) T ỡm cỏc tớnh từ: 
- Cú hai tiếng bắt đầu bằng l . 
- Cú hai tiếng bắt đầu bằng n . 
M: l ỏng l ẻo 
M: n úng n ảy 
 Bài tập 
 Baứi taọp 2b) ẹieàn vaứo choó chaỏm tieỏng coự aõm i hay ieõ 
 Bài tập 
EÂ-ủi-xụn raỏt khaộc vụựi baỷn thaõn. ẹeồ coự ủửụùc baỏt kỡ moọt phaựt . naứo, oõng cuừng . trỡ laứm heỏt thớ .............. naứy ủeỏn thớ khaực cho tụựi khi ủaùt keỏt quaỷ. Khi cửựu veà aộc quy, oõng thớ .. . tụựi 5000 laàn. Khi tỡm vaọt lieọu laứm daõy toực boựng . , con soỏ thớ . leõn ủeỏn 8000 laàn. 
nghieõm 
minh 
kieõn 
nghieọm 
nghieọm 
nghieọm 
nghieọm 
ủieọn 
nghieõn 
Về nhà học bài và chuẩn bị bài 
 tiếp theo. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_4_tuan_13_nghe_viet_nguoi_tim_duong_l.ppt