Bài tập luyện chuyên sâu môn Tiếng Anh Lớp 4

Bài tập luyện chuyên sâu môn Tiếng Anh Lớp 4

Morning /’mɔ:nɪŋ/ Buổi sáng

Afternoon /’ɑ:ftənu:n/ Buổi chiều

Evening /i’:vnɪŋ/ Buổi tối

Night /naɪt/ Buổi đêm

Tomorrow /tə’mɒrəʊ/ Ngày mai

Later /’leɪtə(r)/ Sau, muộn

Again /ə’ɡeɪn/ Lại, lặp lại

See /si:/ Gặp

Meet /mi:t/ Gặp, gặp gỡ

Vietnam /vjet’næm/ Quốc gia Việt Nam

England /’ɪŋɡlend/ Anh Quốc

Student/pupil /’stju:dnt/ /’pju:pl/ Học sinh

 

docx 14 trang cuckoo782 31324
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập luyện chuyên sâu môn Tiếng Anh Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UNIT 1
NICE TO SEE YOU AGAIN .
Chuyên sâu 4+5. Tài liệu không thể thiếu trong tủ sách tiểu học.Nhiều thầy cô đặt hôm vừa rùi review lại rất tốt làm gv soạn bài như nhóm e cũng rất vui. Cám ơn thầy cô đã luôn đồng hành ạ.
Demo
LIÊN HỆ ZALO O937-351-107
I. VOCABULARY.
English
Pronunciation
Vietnamese
Morning
/’mɔ:nɪŋ/
Buổi sáng
Afternoon
/’ɑ:ftənu:n/
Buổi chiều
Evening
/i’:vnɪŋ/
Buổi tối
Night
/naɪt/
Buổi đêm
Tomorrow
/tə’mɒrəʊ/
Ngày mai
Later
/’leɪtə(r)/
Sau, muộn
Again
/ə’ɡeɪn/
Lại, lặp lại
See
/si:/
Gặp
Meet
/mi:t/
Gặp, gặp gỡ
Vietnam
/vjet’næm/
Quốc gia Việt Nam
England
/’ɪŋɡlend/
Anh Quốc
Student/pupil
/’stju:dnt/ /’pju:pl/
Học sinh
II. GRAMMAR.
1. Để chào hỏi
- Good + buổi.	Chào+ buổi
- Nice to see you again.	Rất vui được gặp lại bạn
Example:
Good morning.	Chào buổi sáng
2. Để chào tạm biệt
- Goodbye = Bye.	Tạm biệt
- See you tomorrow.	Hẹn mai gặp lại
- See you again = See you later.	Hẹn gặp lại
Example:
- Goodbye, Tony	Tạm biệt Tony
- See you tomorrow	Hẹn mai gặp lại
3. Lưu ý
- Good evening	Chào buổi tối
- Good night	Chúc ngủ ngon
III. PRACTICE .
Task 1. Choose the odd one out .
1. A. England	B. hometown	C. Japan	D. Vietnam
2. A. Good morning	B. Goodnight 	C. Good evening 	D. Good afternoon
3. A. Day 	B. Night 	C. morning	D. Bye
4. A. Nice	B. well	C. meet	D. Fine
5. A. See	B. meet 	C. nice	D. come
Task 2. Look and write. There is one example.
Example: oonn → n o o n
1. oinmgrn 
→ _ _ _ _ _ _ _
2. ftoornane 
→ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3. tginh
→ _ _ _ _ _
4. veennig 
→ _ _ _ _ _ _ _
5. yad 
→ _ _ _
Task 3. Read and tick or cross . There are two examples.
 Examples: 
It's morning.
Examples: 
It's late at night.
1
Goodbye, Mr Brown.
2.
Good morning, Mr Brown.
3.
Good evening, Mr. Brown.
4. 
Bye, see you again.
5.
Good night, Jane.
Task 4. Read and match.
A
B
Answer
1. Good morning, class.
2. How are you, Mai?
3. Goodbye, Miss Hien.
4. Nice to see you again
5. Good night
A. Nice to see you, too.
B. Bye, Hoa. See you tomorrow.
C. Good night.
D. Good morning, Miss Hien.
E. I'm very well, thank you.
1 ..
2 ..
3 ..
4 ...
5 ..
Task 5. Circle the correct answer A, B,C or D.
1. I’m Tom. I’m from_______________.
a. Vietnam	b. America 	c. Vietnamese d. Ha Noi
2. My name ____________________ Linda
a. is	b. from 	c. it 	d. are
3. I am 9. I am a __________ at Nguyen Du primary school. 
a. teacher 	b. mother 	c. student 	d. father
4. ____________ nice to meet you.
a. Much 	b. Good 	c. It 	d. It’s
5. There are twenty four girls and twenty five ____________ in my class
a. boy 	b. boys 	c. teacher 	d. student
Task 6. Put the work in order.
1. morning/ to/good/you.
=> ...............................................................................
2. is/ the / name / . / boy’s/what/ 
=>.................................................................................
3. I / . / well / very / am 
 => ................................................................................
4. nice /you / to / meet/ ,Nam /./ 
=> ...............................................................................
5. morning/ good/, teacher/./
=> ...............................................................................
6. to/ see / you/ again / nice / ./ 
=> ...............................................................................
Task 7. Complete the paragraph .
Hello, my (1) is Le Nam. I am from(2) . . I study at Nguyen DU (3) .. . 
It is a (4) . school in Ha Noi. I have many (5) 
 ... Tony, Phong, Linda and Mai are my friends.
Task 8. Read and write YES or NO. There is one example (0).
 Hi. My name’s Ninh. I’m from Da Nang, Viet Nam. I’m a student at Quang Trung Primary School, Hoa Vang. I’m in Grade 4A. There are twenty four girls and twenty five boys in my class. I have many friends. Jamey, Lan, Jane and Xinh are my best friends. Jamey is from England. Jane is from America.
0. Ninh is from Da Nang.
 YES 
1. His primary school is Quang Trung Primary School.
_____
2. There are forty nine pupils in Ninh's class.
_____
3. Quan is one of Ninh's best friends.
_____
4. Jamey is from Australia.
_____
5. Jane is from America.
_____
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIT 2
I’M FROM JAPAN .
I. VOCABULARY
English
Pronnunciation
Vietnamese
America
/ə’merɪkə/
nước Mỹ
American
/ə’merɪkən/
người Mỹ
Australia
/ɒ’streɪliə/
nước Úc
Australian
/ɒ’streɪliən/
người Úc
England
/’ɪŋɡlend/
nước Anh
English
/’ɪŋɡlɪʃ/
người Anh
Japan
/dʒə’pæn/
nước Nhật
Japanese
/dʒæpə’ni:z/
người Nhật
Malaysia
/mə’leɪʒə/
nước Ma-lai-si-a
Malaysian
/mə’leɪʒn/
người Ma-lai-si-a
Vietnam
/vjet’næm/
nước Việt nam
Vietnamese
/vjetnə’mi:z/
người Việt nam
Where
/weə(r)/
đ đâu
Nationality
/næʃə’næləti/
quốc tịch
II. GRAMMAR
1. Hỏi bạn từ đâu tới ?
Where are you from?
I’m from + country.
Where do you come from?
I come from + country.
Example :
Where are you from?
I’m from Vietnam.
Where are you from, Hakim?
I’m from Malaysia.
Where do you come from?
I come from England.
Hỏi ai đó từ đâu tới ? 
Where is he/ she from?
He’s/ She's from + country.Where does he/ she come from?
He/ She + comes from + country.
Example:
Where is she from?
She is from China.
Where does he come from?
He comes from USA.
3. Hỏi quốc tịch cùa bạn
What nationality are you?
I’m + nationality.
Example:
What nationality are you?
I’m Vietnamese.
Hỏi quốc tịch của ai đó
What nationality is he/ she?
He/she is+ nationality.
What nationality is he ?
He is Australian.
III. PRACTICE .
READING AND WRITING.
Task 1. Choose the odd one out .
1. A. Malaysia	B. America	C. Japan	D.Vietnamese
2. A. Tony	B.Linda 	C.Mai 	D.Tom
3. A. Japanese 	B.Australian 	C. Nationality	D. American
4. A. different	B.well	C.nice	D.work
5. A.name	B.nationality 	C.nice	D.friend
Task 2. Read and match
A
B
1.What’s your name, please?
2.Welcome to Viet Nam.
3.Where are you from?
4.What nationality are you?
a. I’m Japanese.
b. my name’s Akiko.
c.Thanks.
d.I’m from Japan.
1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
Task 3. Look and write. There is one example.
Example:avitnem → V i e t N a m
1. tasrualai 
→ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. lmsaayia
→ _ _ _ _ _ _ _ _
3. negdaln
→ _ _ _ _ _ _ _
4. eiamrac
→ _ _ _ _ _ _ _
5. napja 
→ _ _ _ _ _
Task 4. Read and tick or cross . There are two examples.
 Lan and Mai are Vietnamese.
She's American.
Examples:
A. 
B. 
1.
They're Japanese.
2.
They're from Malaysia.
3.
He's from France.
4.
They're Malaysian
5.
They're from England.
Task 5.Circle the correct answer A, B,C or D.
1. Hello. I’m Mai. I’m from_______________.
a. Japanese	b. America 	c. Vietnam 	d. Malaysian
2. We have many ____________________ in Da nang
a. friend	b. from 	c. friends 	d. country
3. I have English __________ Tuesday.
a. in 	b. on 	c. from 	d. to
4. I fly kites with my friends ____________ the afternoon.
a. in 	b. to 	c. at 	d. on
5. Linda __________ from England.
a. are 	b. is 	c. am 	d. at
Task 6. Complete the table.
NATION
NATIONALITY
1. __________
Vietnamese
England
2. ____________
America
3. _____________
4. __________
Australian
5. _________
Japanese
Malaysia
6. ___________
Task 7. Rearrange the words to make sentences. 
1.are/nationality/ What/you?
à .. ..
2. Nice/ meet to/ you, too. Are/ you /where/ from?
à .. ..
Key
UNIT 10
Task 1. 
1. b 2. c 3.d 4. d 5.a 
Task 2.
1. Cook
Nấu nướng
Cooking
Cooked
2. Skate
Trượt băng
Skating
Skate
3. Skip
Nhảy dây
Skipping
skipped
4. Dance
Nhảy
Dancing
Danced
5. Play
Chơi
Playing
Played
6. Study
Học
Studying
Studied
7. Want
Muốn
Wanting
Wanted
8. Collect
Sưu tầm
Collecting
Collected
9. Watch
Xem
Watching
Watched
10. Listen
nghe
listening
listened
11. Paint
Vẽ
Painting
Painted
12. Wash
Rửa 
washing
washed
13. Water
tưới nước
watering
watered
14. Clean
lau chùi
cleaning
cleant
15. Talk
Nói
talking
talked
Task 3.
1. library 2. beach 3. badminton 4. zoo 5. television
Task 4.
1. C 2. A 3. E 4. B 5. DTask 5.
Task 5. 
1 - h; 2 - d; 3 - f; 4 - g; 5 - a; 6 - e; 7 - c; 8 - b
Task 6. 
1. A 2. D 3. F 4. E 5. B
Task 7.
1. She drew a nie picture yesterday.
2. Did they play ches?
3. Where were you yesterday morning?
4. I and my father watered the flowers this morning.
5. Tom played volleball with me yesterday afternoon?
Task 8.
1. at home 2.watered 3.played football 4.in the kitchen 5.played chess 
6. B 7. C 8. B 9. B 10. A
Task 9.
1. No, he didn’t.
2. He cleaned his room.
3. He watered the flowers in the garden, then did his homework and painted a picture.
4. Yes, he did. 
Task 10.
1. He did his homework.
2. We were in the school library . 
3. They watched TV

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_luyen_chuyen_sau_mon_tieng_anh_lop_4.docx