Bài giảng Đạo đức Khối 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Đạo đức Khối 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 2) - Năm học 2021-2022

Hoạt động 1: (bài tập 3, SGK)

Em sẽ làm gì nếu:

Em không làm được bài trong giờ kiểm tra.

Chịu nhận điểm kém rồi quyết tâm học để gỡ lại.

b. Em bị điểm kém nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là điểm giỏi.

Báo lại cho cô giáo biết để chữa lại điểm cho đúng.

c. Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em.

Nói bạn thông cảm, vì làm như vậy là không trung thực trong học tập.

 

ppt 12 trang Khắc Nam 26/06/2023 330
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Đạo đức Khối 4 - Bài 1: Trung thực trong học tập (Tiết 2) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết 
ĐẠO ĐỨC 
Thứ ba, ngày 09 tháng 11 năm 2021 
Đạo Đức 
Bài 1: Trung Thực Trong Học Tập (t2) 
 ( trang 3 ) 
Khởi động 
* Nêu một số biểu hiện của trung thực trong học tập. 
* Vì sao phải trung thực trong học tập? 
- Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. 
- Trung thực trong học tập, em sẽ đư ợc mọi ng ư ời quý mến. 
Hoạt đ ộng 1: (bài tập 3, SGK) 
Em sẽ làm gì nếu : 
Em không làm được bài trong giờ kiểm tra . 
b. Em bị điểm kém nhưng cô giáo lại ghi nhầm vào sổ là điểm giỏi . 
c. Trong giờ kiểm tra, bạn ngồi bên cạnh không làm được bài và cầu cứu em . 
Chịu nhận đ iểm kém rồi quyết tâm học đ ể gỡ lại. 
Báo lại cho cô giáo biết đ ể chữa lại đ iểm cho đ úng. 
Nói bạn thông cảm, vì làm nh ư vậy là không trung thực trong học tập. 
Hoạt đ ộng 2: Kể lại những mẩu chuyện, những tấm gương về trung thực trong học tập trong học tập mà em biết. (bài tập 4, SGK) 
Kết luận: 
Xung quanh chúng ta có nhiều tấm g ươ ng về trung thực trong học tập. Chúng ta cần học tập các bạn đ ó. 
- Thực hành: Thực hiện trung thực trong học tập và nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện. 
Thứ ba ngày 09 tháng 11 năm 2021Đạo đức 
TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (tiết 2) 
- Trung thực trong học tập là thể hiện lòng tự trọng. 
- Trung thực trong học tập, em sẽ đư ợc mọi ng ư ời quý mến. 
Bài tập 3: Em hãy tự liên hệ và ghi những việc em đã làm thể hiện sự trung thực trong học tập . ( VBT Đạo Đức Trang 3) 
Kết luận: 
Không gian lận trong thi cử,học tập. 
Không gian dối trong học tập. 
Không chép bài tập về nhà của bạn dù bài khó mà cố gắng đọc hiểu thêm sách nâng cao, tài liệu. 
1. Trong giê häc, Minh lµ b¹n th©n cña em,v× b¹n kh«ng thuéc bµi nªn em nh¾c bµi cho b¹n. 
2. Em quªn lµm bµi tËp, em nghÜ ra lÝ do lµ ®Ó quªn vë ë nhµ. 
3. Em nh¾c b¹n kh«ng më s¸ch vë trong giê kiÓm tra. 
4. Gi¶ng bµi cho Minh nÕu Minh kh«ng hiÓu. 
5. Em kh«ng cho b¹n chÐp bµi cña m×nh khi b¹n kh«ng lµm bµi. 
6. Em ®äc sai ®iÓm kiÓm tra cho thÇy gi¸o viÕt vµo sæ. 
7. Em lµm ®­ược bµi khã, em b¸o víi c« gi¸o ®Ó c« biÕt. 
8. Em quªn lµm bµi, em nhËn lçi víi c« gi¸o. 
Trß ch¬i: hiÓu nhanh- gi¬ ®óng 
Trß ch¬i : hiÓu nhanh- gi¬ ®óng 
 Trong giê häc, Minh lµ b¹n th©n cña em,v× b¹n 
kh«ng thuéc bµi nªn em nh¾c bµi cho b¹n. 
 Em quªn lµm bµi tËp, em nghÜ ra lÝ do lµ 
®Ó quªn vë ë nhµ. 
 Em nh¾c b¹n kh«ng më s¸ch vë trong giê 
kiÓm tra. 
 Gi¶ng bµi cho Minh nÕu Minh kh«ng hiÓu. 
 Em kh«ng cho b¹n chÐp bµi cña m×nh khi b¹n 
kh«ng lµm bµi. 
 Em ®äc sai ®iÓm kiÓm tra cho thÇy gi¸o viÕt vµo sæ. 
 Em lµm bµi khã, em b¸o víi c« gi¸o ®Ó 
c« biÕt. 
 Em quªn lµm bµi, em nhËn lçi víi c« gi¸o. 
S 
S 
Đ 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_khoi_4_bai_1_trung_thuc_trong_hoc_tap_tiet.ppt